.
لیست آزمایشگاه معتمد

فهرست آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست دراستان فارس

رديف

نام آزمايشگاه

وضعيت

نشاني

فاکتورهاي قابل سنجش

1

شرکت آب و فاضلاب شيراز

تمديد شده تا تاريخ 15/5/98

شيراز, خيابان ملاصدرا, خيابان شهيد نمازي, حوزه معاونت بهره برداري آب و فاضلاب شيراز  تلفاکس: 36471965

شیمی:

NO3 ,NO2, NH3 ,TH, ALK ,EC ,CL ,Na, K ,PH, BOD,DO, COD,EC ,TDS ا, کلسيم و منيزيوم, کدورت, دترجنت, سولفات, فسفات, کادميوم, سرب, روي و مس

چربی و روغن،کلراید،قلیاییت کل،سختی کل،دما

فلزات سنگین:

Pb,cd,cu,zn در نمونه های محلول

2

ايمن طب زاگرس

8/10/97

فارس- شيراز - شهرك استقلال - خيابان تلاش- كوچه4 پلاك 38- طبق دوم - كد پستي 57379-71898  تلفن :36202387

منبع ثابت:

، NO2,NO,NOX  CO, O2,,H2S,

ذرات خروجی دودکش

هوا و صدا:

Leq30,LMAX

بخش هوا-منابع سیار:

NO2- SO2- O3- PM2.5- PM10

سنجش موتوری:

CO2-CO-HC-NOX-NO- -لاندا

3

آزمايشگاه آرا زيست پارسيان مهر

(شرکت مهندسين مشاورآبزي پرور)

تمديدشده تا تاريخ 8/10/97

شيراز فلکه اطلسي روبروي هتل اطلس-کوچه 3-پلاک 11 تلفاكس: 32271456-32271458

شیمی:

NO3 ,No2, PO4, NH3, TH, ALK, CL ,SO4, EC ,BOD, COD,TSS,TDS,PH  وکربناتها و بي کربناتها, کلسيم و منيزيوم،سولفات، کلرايد سديم و پتاسيوم، کدورت، دما ، چربي و روغن، اکسيژن محلول، سولفيد،شوری،دترجنت،فنل.

بیولوژی:

T.coli form,F.coliform، با سيلوس سوبتيليس، باسيلوس استئاروترموفيلوس

بخش خاک:

درصد رطوبت. درصد رطوبت اشباع , PH, چگالي ذرات, افت حرارتي, بافت خاک, کلرايد, کلسيم، بي کربنات ، سولفات،سديم در عصاره اشباع ، EC. مواد آلي., ,پتاسیم.

4

شرکت مهندسي ايمن کيا صنعت

تمديدشده تا تاريخ

8/10/97

شيراز خيابان فلسطين خيابان معدل غربي-پلاک 216 واحد 1

تلفكس:071-32307435-32357158

 

شيمی:

BOD,COD,TSS,PH,SS,TDS,DO,EC,

نيترات آمونياک-فسفات-چربی و روغن-فنل- دترجنت کلر آزاد- قلياييت کل (کربنات ها و بیکربنات ها) کدورت- سولفات و نيتريت سختی کل-کلسيم منيزيم- سديم پتاسيم رنگ فلورايد سيانيد- سولفيد- سولفيت دما-کلراید

فلزات سنگين:

در نمونه های محلول و جامد  ZN,CR,NI,FE,MN,HG,AG,CU

بيولوژی:

توتال کليفرم فکال کليفرم- باسيلوس سوبتليس استئارو ترموفيلوس

خاک:

 درصد اشباع مواد آلی- بافت خاک کلرايد- کلسيم- منيزيم- سديم- پتاسيم- EC-درصد رطوبت-TNV PH- بیکربنات-سولفات

هوا ثابت:

ذرات خروجی دود کش- NO2-NO- CO2-CO- O3-SO2-NOX-H2S-CXHY

هواسيار:

CO-NO-NO2-SO2-O3-PM2.5-PM10  - اتیل بنزن - بنزن

ترکیبات نفتی و سموم:

اتیل بنزن- زایلن- فلورانتن-فنانترن-فلورن-آسنافتن

سنجش آلودگی وسايط نقليه موتوری :

تيرگی خودرو- NO-CO2-CO-HC

صدا و امواج:

UVa- leq  (30 min)- Leq،Lmax،Lmin

5

شرکت زاگرس آب شناس فارس

تمديد شده تا 8/10/97

شيراز بلوار ارم ساختمان سازمان آب منطقه اي  تلفاكس: 32251229 - 32251031

شیمی:

نیترات،فسفات، کلراید،قلیائیت، کل(کربناتها و بی کربناتها) ، سولفات،سختی کل،کلسیم، منیزیم،نیتریت ،آمونیاک،کدورت،چربی و روغن، دترجنت، رنگ، پتاسیم ، سدیم ،فلوراید،سیانید، سولفیتTSS,SS ,PH, BOD, COD, ,TDS, ,EC.,DO،

بیولوژی:

,T.coliform ,F.coliform

خاک:

درصد رطوبت ، درصد اشباع ،بافت خاک،کلراید،سولفات، کلسیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم،مواد آلی،
, EC, PH,TNV

فلزات سنگین:

FE,NI,AG,CR,ZN,CU,MN,MO,PB,در نمونه های محلول و جامد.

6

مجتمع آزمايشگاهي پرهام گستر

تمديد شده تا

26/10/96

(تمدید و ارتقا در دست اقدام؛ در انتظار صدور گواهینامه جدید از سازمان)

1-  شيراز خيابان حر کوچه 1 پلاک 5 

2- شيراز- بلوار آزادي- روبروي پارک شهر کوچه 21

تلفن: 32250657-071 -32251579-071

32275710 و32275711-071

دورنگار:32251579

شیمی:

نیتریت ، نیترات، آمونیاک ، چربی، روغن، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربنات ها) ،کلراید، سختی کل، کلسیم ، منیزیم ، سدیم، پتاسیم ،سولفات، هدایت الکتریکی فرمالدئید، سیانید، سولفید، فلوراید ، دترجنت ،کدورت

BOD, COD, TSS,TDS,PH, DO

فلزات سنگین:

در نمونه های محلول و جامد CD,FE,CO,ZN,CR,CU,NI,AL,HG

خاک:

درصد رطوبت، درصد اشباع ،بافت خاک،پتاسیم، منیزیم،سدیم، چگالی ذرات

TNV,EC,PH

بیولوژی:

توتال کلیفرم،فکال کلیفرم،باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس

7

نوین

25/4/98

     کازرون،خیابان دارالسلام،کوچه 8متری طبقه همکف،پلاک 11 ،کدپستی:7319954155

تلفن:

09177215867

فاکس:      0714228324

شیمی:

سختی کل،قلیاییت کل،کلسیم،منیزیم،فلوراید،سولفید،دما،نیترات،نیتریت،چربی و روغن،EC,PH,COD

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *