لیست ازمایشگاههای معتمد
فهرست آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست دراستان فارس
ردیف نام آزمایشگاه وضعیت نشانی فاکتورهای قابل سنجش
 
1
 
شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت
 
تمدیدشده تا تاریخ
97/10/8
 
شیراز خیابان فلسطین خیابان معدل غربی-پلاک 216 واحد 1
تلفکس:071-32307435-32357158
 
شیمی:
BOD,COD,TSS,PH,SS,TDS,DO,EC,
نیترات آمونیاک-فسفات-چربی و روغن-فنل- دترجنت کلر آزاد- قلیاییت کل (کربنات ها و بیکربنات ها) کدورت- سولفات و نیتریت سختی کل-کلسیم منیزیم- سدیم پتاسیم رنگ فلوراید سیانید- سولفید- سولفیت دما
فلزات سنگین:
در نمونه های محلول و جامد  ZN,CR,NI,FE,MN,AS,CO,PH,CU
بیولوژی:
توتال کلیفرم فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس استئارو ترموفیلوس
خاک:
 درصد اشباع مواد آلی- بافت خاک کلراید- کلسیم- منیزیم- سدیم- پتاسیم- EC-درصد رطوبت- PH- سولفات
هوا ثابت:
ذرات خروجی دود کش- NO2-NO- CO2-CO- O3-SO2-NOX-H2S-CXHY
هواسیار:
CO-NO-NO2-SO2-O3-PM2.5-PM10
اتیلن بنزن- زایلن- تولوئن- بنزن
سنجش آلودگی وسایط نقلیه موتوری :
تیرگی خودرو- NO-CO2-CO-HC
صدا و امواج:
UV- leq  (30 min)- Leq،Lmax،Lmin
 
 
 
 
 
 
2
 
 
مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر
 
 
 
تمدید شده تا
26/10/96
 
1-  شیراز خیابان حر کوچه 1 پلاک 5 
2- شیراز- بلوار آزادی- روبروی پارک شهر کوچه 21
تلفن: 32250657-071 -32251579-071
32275710 و32275711-071
دورنگار:32251579
 
 
شیمی:
نیتریت ، نیترات، آمونیاک ، چربی، روغن، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربنات ها) ،کلراید، سختی کل، کلسیم ، منیزیم ، سدیم، پتاسیم ،سولفات، هدایت الکتریکی فرمالدئید، سیانید، سولفید، فلوراید ، دترجنت ،کدورت
BOD, COD, TSS,RDS,PH, DO
فلزات سنگین:
در نمونه های محلول و جامد CD,FE,CO,HG
خاک:
درصد رطوبت، درصد اشباع ،بافت خاک،پتاسیم، منیزیم،سدیم، چگالی ذرات
TNV,EC,PH
بیولوژی:
توتال کلیفرم،فکال کلیفرم،باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس
 
 
 
 
3
 
آزمایشگاه آرا زیست پارسیان مهر
(شرکت مهندسین مشاورآبزی پرور)
 
تمدیدشده تا تاریخ 8/10/97
 
 
شیراز فلکه اطلسی روبروی هتل اطلس-کوچه 3-پلاک 11 تلفاکس: 32271456-32271458
 
NO3 ,No2, PO4, NH3, TH, ALK, CL ,SO4, EC ,BOD, COD,TSS,TDS,PH  وکربناتها و بی کربناتها, کلسیم و منیزیوم،سولفات، کلراید سدیم و پتاسیوم، کدورت، دما ، چربی و روغن، اکسیژن محلول، سولفید
T.coli form,F.coliform، با سیلوس سوبتیلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس
بخش خاک: درصد رطوبت. درصد رطوبت اشباع , PH, چگالی ذرات, افت حرارتی, بافت خاک, کلراید, منیزیوم و کلسیم، بی کربنات ، سولفات،سدیم در عصاره اشباع ، EC. مواد آلی., ,بخش شیمی: شوری-دترجنت
 
 
 
 
 
 
4
 
 
شرکت زاگرس آب شناس فارس
 
 
تمدید شده تا 8/10/97
 
 
شیراز بلوار ارم ساختمان سازمان آب منطقه ای  تلفاکس: 32251229 - 32251031
شیمی:
نیترات،فسفات، کلراید،قلیائیت، کل(کربناتها و بی کربناتها) ، سولفات،سختی کل،کلسیم، منیزیم،نیتریت ،آمونیاک،کدورت،چربی و روغن، دترجنت، رنگ، پتاسیم ، سدیم ،فلوراید،سیانید، سولفیتTSS,SS ,PH, BOD, COD, ,TDS, ,EC.,DO،
بیولوژی:
,T.coliform ,F.coliform
 
 
5
 
 
 
شرکت آب و فاضلاب شیراز
 
تمدید شده تا تاریخ 16/4/96
 
شیراز, خیابان ملاصدرا, خیابان شهید نمازی, حوزه معاونت بهره برداری آب و فاضلاب شیراز  تلفاکس: 36471965
 
NO3 ,NO2, NH3 ,TH, ALK ,EC ,CL ,Na, K ,PH, BOD,DO, COD,TSS,TDS ا, کلسیم و منیزیوم, کدورت, دترجنت, سولفات, فسفات, کادمیوم, سرب, روی و مس
T.coliform ,F.coliform
 
6
 
ایمن طب زاگرس 97/10/8
 
فارس- شیراز - شهرک استقلال - خیابان تلاش- کوچه4 پلاک 38- طبق دوم - کد پستی 57379-71898  تلفن :36202387 CO,CO2,O2، ,NO2,NO,NOx  Leq 30
 
 
7 دانشگاه آزاد شیراز 25/12/96 دانشکده علوم کشاورزی-آزمایشگاه دانشگاه آزاد شیراز
مجتمع پردیس
خاک: بافت خاک،سدیم،پتاسیم،منیزیم،کلسیم و EC
 
 
بازدیدها
تعداد بازديد اين صفحه: 22903
تعداد بازديد کنندگان سايت: 81336427 تعداد بازديد زيرپورتال: 1575127 اين زيرپورتال امروز: 769 سایت در امروز: 74134 اين صفحه امروز: 6