.
نام مدیران

ليست مديران پايه و مياني اداره کل حفاظت محيط زيست فارس

رديف

نام

نام خانوادگي

پست سازماني

سمت فعلي

1

سعيد

محمودي

مدير کل حفاظت محيط زيست فارس  

مدير کل حفاظت محيط زيست فارس

2

-

-

معاونت فني

معاونت فني

3

محسن

جعفري نژاد بسطامي

معاونت نظارت و پايش

معاونت نظارت و پايش

4

نبی اله

مرادی

معاونت توسعه مديريت و منابع

معاونت توسعه مديريت و منابع

5

ليلا

تاج گردون

کارشناس پايش و آزمايشگاه محيط زيست

مشاور ارشد و مسئول هماهنگی معاونتها

6

گل آفرين

زارع

کارشناس مسئول پايش و آزمايشگاه محيط زيست

سرپرست اداره روابط عمومي

7

اسماعيل

اميري

رئيس اداره مديريت عملکرد

رئيس اداره مديريت عملکرد

8

محسن

جوادي  

رئيس اداره حراست

رئيس اداره حراست

9

مريم

سينايي

رئيس اداره برنامه ريزي و منابع

رئيس اداره برنامه ريزي و منابع

10

مجتبي

شکرانه

رئيس اداره يگان حفاظت

رئيس اداره يگان حفاظت

11

زهرا

شفيعي سروستاني

رئيس اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي

رئيس اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي

12

ساسان

کفايي

رئيس اداره پژوهش و فناوري

رئيس اداره پژوهش و فناوري

13

الهام

پرندک

رئيس اداره امور اداري

رئيس اداره امور اداري

14

سميه

بافهم

کارشناس امور مالي

سرپرست امور مالي

15

مجيد

خانبازي

کارشناس پايش محيط زيست  

سرپرست اداره پشتيباني ،فني ومهندسي  

16

مجتبي

يزدان پناه

رئيس اداره حقوقي  

رئيس اداره حقوقي  

17

فاطمه

سلطاني

رئيس اداره روابط عمومي

مسول واحد فن آوري و اطلاعات

18

محمدجواد

دادراست

رئيس اداره محيط زيست انساني

رئيس اداره محيط زيست انساني

19

سياوش

محمدي بيگدلي

رئيس اداره محيط زيست طبيعي

رئيس اداره محيط زيست طبيعي

20

ليلا

جولايي

رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش

رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش

21

قاسم

نهاوندي

رئيس اداره امورآزمايشگاهها

رئيس اداره امورآزمايشگاهها

22

مريم

توسلي

رئيس اداره نظارت و پايش محيط زيست

رئيس اداره نظارت و پايش محيط زيست
 

 ليست مديران پايه و مياني اداره کل حفاظت محيط زيست فارس

 

رديف

نام

نام خانوادگي

پست سازماني

سمت فعلي

1

علي

آرندي

رئيس اداره پارک ملي بمو

رئيس اداره پارک ملي بمو

2

رسول

کرمي

معاون اداره پارک ملي بمو

معاون اداره پارک ملي بمو

3

احمد

رستگار

محيط بان فرمانده

سرپرست اداره پارک ملي قطرويه

4

مهدي

محمدجاني

رئيس اداره پارک ملي بختگان

رئيس اداره پارک ملي بختگان

5

ابراهيم

حيدري رودبالي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شيراز

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شيراز

6

علي

آذر

معاون اداره حفاظت محيط زيست شيراز

معاون اداره حفاظت محيط زيست شيراز

7

جواد

مهدي پور

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

8

سيروس

کريمي زاده

معاون اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

معاون اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

9

محمود

جعغري

رئيس اداره حفاظت محيط زيست کازرون

رئيس اداره حفاظت محيط زيست کازرون

10

خدانظر

انصاري

رئيس اداره حفاظت محيط زيست لارستان

رئيس اداره حفاظت محيط زيست لارستان

11

سعيد

هرمزيان نژاد

رئيس اداره حفاظت محيط زيست فسا

رئيس اداره حفاظت محيط زيست فسا

12

علي اکبر

صفايي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست استهبان

رئيس اداره حفاظت محيط زيست استهبان

13

علي بخش

نجاتي  

رئيس اداره حفاظت محيط زيست اقليد  

رئيس اداره حفاظت محيط زيست اقليد  

14

مجيد

عباس نيا   

رئيس اداره حفاظت محيط زيست آباده   

رئيس اداره حفاظت محيط زيست آباده   

15

خداکرم

شکري

رئيس اداره حفاظت محيط زيست بوانات

رئيس اداره حفاظت محيط زيست بوانات

16

ابوالحسن

کشاورز

کارشناس زيستگاهها وامور مناطق  

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست مرودشت

17

فضل اله

هوشمندي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست سپيدان    

رئيس اداره حفاظت محيط زيست سپيدان    

18

حجت اله

عبدلي گشتاسب

معاون اداره حفاظت محيط زيست سپيدان

معاون اداره حفاظت محيط زيست سپيدان

19

علي

دشت رزمي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ممسني

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ممسني

20

هوشنگ

علي پور

رئيس اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد

رئيس اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد

21

نصيب اله

فتحي

معاون اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد

معاون اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد

22

محمد زمان

سلطاني

رئيس اداره حفاظت محيط زيست جهرم

رئيس اداره حفاظت محيط زيست جهرم

23

محمدهادي

وثوقي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست داراب

رئيس اداره حفاظت محيط زيست داراب

24

محسن

درستکار

معاون اداره حفاظت محيط زيست داراب

معاون اداره حفاظت محيط زيست داراب 

25

محمدعلي

سلمان پور

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست لامرد

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست لامرد

26

حسن

ابراهيمي

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

27

حسن

زارعي

معاون اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

معاون اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

28

محمدرضا

جمالي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست گراش

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست گراش

29

منصور

شيرواني شيري

کارشناس محيط زيست

سرپرست نمايندگي محيط زيست خرامه

30

پژمان

نامجو

محيط بان فرمانده

سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست خنج

31

داريوش

غلامي شيري

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خرم بيد

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خرم بيد

32

علی اکبر

کشاورزي

محيط بان راننده

سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست پاسارگاد

33

بهنام

محمدي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست مهر

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست مهر

34

حسن

کريمي

محيط بان فرمانده

سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست فراشبند

35

مهرزاد

جهانپور

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست قيرو کارزين

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست قيرو کارزين

36

وحيد

شفيعيان

کارشناس امور مالي

مسئول نمايندگي حفاظت محيط زيست رستم

37

ذبيح اله

محمدي شاه ذکريايي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست زرين دشت

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست زرين دشت  

38

علي اشرف

خانه اي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست سروستان

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست سروستان   

بيشتر
شرح وظایف
 
اداره اموراداری
·        رئیس
·        کارشناس طبقه بندی مشاغل
·        کارشناس مسئول اموراداری
·        کارشناس اموراداری
·        کارشناس امور اداری
·        کارشناس امور اداری
·        مسئول خدمات اداری و مالی
·        متصدی خدمات اداری (با نام )
شرح وظائف اداره امور اداری
·   ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نیازهای آموزشی برحسب تقویم آموزشی سازمان ، اجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص دوره های طی شده کارکنان.
·   اجرای قوانین ، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام ، مرخصی ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی ،‌خرید خدمت و سایرامور تفویضی از سازمان .
·   اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه .
·   ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری ،‌طبقه بندی ، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه ، شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت و ........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح .
·   صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان .
·   انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجامحضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .
·   اداره اموردبیرخانه ،‌ثبت و صدور ، توزیع ،تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .
·   اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل .
بيشتر
اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال