1396/5/19 پنجشنبه سي و دو ميليون ريال جريمه مجازات آتش زدن کاه و کلش کشاورزي درشهرستان پاسارگاد   
 مهرزادمکرمي رييس  اداره حفاظت محيط زيست شهرستان پاسارگادگفت :هرساله عده اي از کشاورزان پس از برداشت محصول به بهانه هاي از بين بردن آفات وعلفهاي هرز،بيماريها وتسريع در کشت دوم به صورت آگاهانه ويا ناگاهانه اقدام به آتش زدن کاه وکلش آن مي نمايندکه باعث ايجاد آلودگي هوا وايجاد مزاحمت براي عموم مردم مي گردد.
 
وي افزود:در اثرآتش زدن کاه وکلش  آسيب جبران ناپذيري به ساختار بيولوزيکي وآلي خاک وارد مي گرددوفرسايش پذيري خاک افزايش يافته وزمينه ايجاد ريز گردهافراهم مي شود. آتش زدن کاه وکلش کشاورزي جرم بوده  وتهديد عليه بهداشت عمومي محسوب مي شوددراين راستا در سال زراعي جاري با پيگيري قضايي پرونده   يک موردتخلف صورت گرفته  به صدور راي و پرداخت سي  ودو ميليون ريال جريمه ،بدل از شش ماه حبس تعزيري محکوم گرديد.
 
مکرمي در ادامه  گفت با توجه به ضوابط خاص  ابلاغي در قالب ضوابط وروشهاي مديريت اجرايي پسماند کشاورزي وآيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند،وزارت جهاد کشاورزي ملزم است علاوه بر انجام آموزشها در قالب ترويج وتامين تجهيزات جمع اوري بقاياي گياهان زارعي  نسبت به شناسايي کشاورزان وپيگيري قضايي خاطيان اقدام نمايد.وهرساله گزارشي از عملکرد خود به سازمان حفاظت محيط زيست اعلام نمايد.مکرمي درپايان گفت با توجه به گشت وکنترلهاي صورت گرفته توسط نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست شهرستان پاسارگادميزان آتش زدن کاه وکلش کشاورزي در مقايسه با سال گذشته به ميزان 25درصد کاهش يافته است که اميدواريم با اقدامات جهاد کشاورزي در سال آينده تخلفات آتش زدن کاه وکلش کشاورزي در سطح شهرستان   تقليل يابد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ