1396/8/3 چهارشنبه بخشنامه انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی سبز سال 96-95
فرم انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی 96-95 به صورت فایل الکتریکی از تاریخ 1/8/96 در پرتال سازمان  www.doe.ir    قابل دسترس می باشد . کلیه واحد متقاضی می توانند جهت تکمیل پرسشنامه های مذکور به صورت مکانیزه حداکثر تا تاریخ 15/9/96 اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند . جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مذکور مراجعه گردد .
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ