اداره امور اداری

1398/6/12 سه‌شنبه

اداره اموراداري

شرح وظائف اداره امور اداري

·   ساماندهي آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعيين نيازهاي آموزشي برحسب تقويم آموزشي سازمان ، اجراي دوره هاي آموزشي و تهيه گزارشات لازم در خصوص دوره هاي طي شده کارکنان.

·   اجراي قوانين ، مقررات استخدامي و انجام امورپرسنلي ازقبيل : استخدام ، مرخصي ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگي و تهيه و صدور احکام مربوطه و عقد يا تمديد يا تجديد قراردادهاي استخدامي ،‌خريد خدمت و سايرامور تفويضي از سازمان .

·   اجراي احکام قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ، ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي و تهيه و صدور احکام کارگزيني مربوطه .

·   ايجاد بانک اطلاعات پرسنلي با هدف جمع آوري ،‌طبقه بندي ، تقسيم و جاري نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نيازهاي استخدامي واحدها و تهيه انواع آمارهاي پرسنلي برحسب گروه ، شغل ، تحصيلات ، سن ، جنسيت و ........ و انجام بررسيهاي آماري مربوطه و ارائه گزارش ادواري به مراجع ذيصلاح .

·   صدور معرفي نامه يا گواهي اشتغال و گواهي حقوق کارکنان .

·   انجام امورمربوط به حضور و غياب کارکنان اداره کل و تهيه دستورالعمل اجرائي و نحوه انجامحضور و غياب با رعايت مقررات مربوطه .

·   اداره اموردبيرخانه ،‌ثبت و صدور ، توزيع ،تکثير و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رساني خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستي .

·   اداره اموربايگاني راکد و اجراي مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداري زائد و تنظيم و اجراي شيوه هاي موثر بايگاني در واحدهاي اداره کل .

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"