.
چرخش کار ارباب رجوع
1389/11/24 یکشنبه
نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع در بخش مالی اداره کل محیط زیست فارس
ردیف
نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
مقررات مورد عمل
مراحل انجام کار
مدارک مورد نیاز و فرمهای مربوطه
مدت زمان انجام کار
117
پرداخت وجوع متعلقه به پیمانکاران اجرایی طرف قرارداد با اداره کل
مفاد بخشنامه ها و قوانین مربوطه
1- ارائه صورت وضعیت اجرایی
2- تنظیم سند مربوطه جهت پرداخت
3- رسیدگی و بررسی از نظر عدم منع قانونی جهت پرداخت
4-تامین اعتبار
5- صدور برگه و چک مربوطه
6- امضاء ذیحسابی و مدیریت
7- تحویل چک به پیمانکار
8- پیگیری واریز وجوه پرداختی توسط پیمانکار مانند مالیات و بیمه
- صورت وضعیت تائید شده توسط مهندس ناظر
- صورتجلسه مصرف و انجام کار
- صورتجلسه استعلام بها در برخی موارد مورد نیاز
3 تا 10 روز
 


1389/11/24 یکشنبه
نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع در بخش حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
 
کد
نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
مقررات مورد عمل
مراحل انجام کار
مدارک مورد نیاز و فرمهای مربوطه
مدت زمان انجام کار
116
بررسی امکان برقراری تقسیط ضرر و زیان متعلقه به متخلف در صورت عدم سوء سابقه با تائید سازمان مرکزی  ( مشترک)
دستور العمل و بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی در خصوص موضوع فوق
پس از صدور حکم توسط مراجع قضایی و درخواست اجرای آن متخلف به اداره کل مراجعه و مدارک لازم در خصوص عدم تمکین مالی و عدم سوء سابقه ارائه و پس از بررسی و تائید سازمان مرکزی اقدام بایسته بعمل خواهد آمد.
استشهاد محلی از مراجع قانونی و انجام تحقیقات لازم توسط مسئول نظارت و بازرسی بمنظور تائید مدارک ارائه شده.
یک ماه پس از دریافت مدارک متقاضی


1389/11/24 یکشنبه
نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع در بخش روابط عمومی و آموزش اداره کل محیط زیست فارس
 
کد
نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
مقررات مورد عمل
مراحل انجام کار
مدارک مورد نیاز و فرمهای مربوطه
مدت زمان انجام کار
124
پاسخگویی به ارباب جراید و رسانه های جمعی و گروهی بمنظور ارائه اطلاعات لازم (اعم از فیلم، عکس، بروشور و .... )
مقررات اداری
- ارائه درخواست کتبی، شفاهی و تلفنی
- هماهنگی با واحد و بخش مربوطه
- ارائه پاسخ لازم
---
با توجه به درخواست در اسرع وقت
125
پاسخگویی به مراجعین کتابخانه
 
مقررات اداری
- ارائه درخواست کتبی و یا معرفی نامه
- ثبت درخواست
- مراجعه به کتابخانه
---
حداکثر ده دقیقه
126
فروش کتب و نشریات اختصاصی
مقررات اداری
مراجعه به مرکز فروش و خرید کتاب
---
حداکثر ده دقیقه
127
پاسخگویی به مراجعین واحد سمعی و بصری
مقررات اداری
- ارائه درخواست کتبی و یا معرفی نامه
- ارائه مجوز و تایید مدیریت اداره کل
ارائه درخواست کتبی یا معرفی نامه
حداکثر نیم ساعت
128
ارائه آموزشهای زیست محیطی به گروههای متقاضی کودکان، نوجوانان، دانشجویان، دانش آموزی، تشکلهای مردمی و سایر
مقررات و بخشنامه های مربوطه
- ارائه درخواست کتبی، شفاهی و یا ارائه معرفی نامه
- هماهنگی با واحدهای داخلی جهت تعیین مدرس و تعیین سرفصلهای آموزشی
- اعزام نیروهای کارشناسی و تهیه فیلم و عکس مربوطه
ارائه درخواست کتبی یا معرفی نامه
بسته به مدت زمان آموزش

1389/11/24 یکشنبه
نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع در بخش اداری اداره کل محیط زیست فارس
 
ردیف
نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
مقررات مورد عمل
مراحل انجام کار
مدارک مورد نیاز و فرمهای مربوطه
مدت زمان انجام کار
116
پاسخگویی به مراجعین استخدام
قوانین و مقررات مربوط به آزمونهای استخدام سراسری
- راهنمایی و ارائه اطلاعات مربوط به برگزاری آزمون
- معرفی مراجعین به قسمت کتابخانه جهت استفاده از کتابخانه تا برگزاری آزمون اداره کل
- اعلام  تاریخ و نحوه برگزاری آزمون در روزنامه های کثیرالانتشار و اطلاع رسانی در اداره کل و پاسخگویی از طریق کارگزینی
 
 
 
----
تا زمان برگزاری آزمون و اعلام نتایج سراسری
117
عقد قرارداد با پیمانکاران و   پیشه وران و ارائه کنندگان خدمات و مشاوران مختلف در خصوص احداث، تکمیل پروژه های عمرانی و انجام معاملات متوسط وبزرگ و استفاده از خدمات شرکتهای خدماتی و انجام پروژه های تحقیقاتی
بخشنامه و تصویب نامه های هیئت محترم وزیران و شرایط خصوصی و عمومی پیمانی و نیز قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مربوطه به معاملات
از طریق نشر آگهی مناقصه و استعلام بها
ارائه رتبه صلاحیت انجام کار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کار و امور اجتماعی
12 روز
 


1389/11/24 یکشنبه گردش کار
نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع در بخش محیط طبیعی اداره کل محیط زیست فارس
ردیف
نحوه خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
مقررات مورد عمل
مراحل انجام کار
مدارک مورد نیاز و فرمهای مربوطه
مدت زمان انجام کار
ادارات همکار
109
صدور مجوز زیست محیطی جهت اجرای طرح حفره چاه، کشاورزی
( مسکن و خدمات)
( مشترک)
مقررات مربوط به مناطق چهارگانه و استقرار صنایع و مراکز خدماتی
- ثبت درخواست
- تعیین وقت و بازدید از محل
- معرفی به بانک
- تهیه و تایپ نامه
مواردی که در محدوده مناطق چهارگانه و شکار ممنوع باشد در کمیته فنی مطرح خواهد شد
 
ارائه معرفی نامه از منابع طبیعی، امور اراضی یا سایر ارگانهای ذیربط
سازمان مسکن و بنیاد مسکن
چاه (امور آب)
کشاورزی ( منابع طبیعی)
 یک روز در صورتی که در محدوده مناطق باشد حداکثر یک هفته
امور آب استان، منابع طبیعی، امور اراضی ، سازمان مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن
110
بررسی عبور خطوط انتقال نیرو، تلفن، بزرگراه ها در مناطق و خارج از مناطق ( با دستگاهها)( مشترک)
مقررات مربوط به مناطق چهارگانه
- بررسی منطقه و نقشه های طرح
- مکاتبه با سازمان مرکزی و مجری طرح در صورت واقع شدن در مناطق چهارگانه
- اعلام پاسخ به متقاضی
ارائه نقشه مسیر عبور
- ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی در صورت لزوم
- در صورتیکه مسیر پروژه خارج از مناطق چهارگانه باشد حداکثر دو روز
- اگر مسیر داخل مناطق چهارگانه واقع باشد به دلیل نیاز به هماهنگی با سازمان مرکزی حدود یکماه
 امور آب استان- منابع طبیعی- امور اراضی- سازمان مسکن
111
صدور مجوز تاسیس باغهای وحش و تاکسیدرمی جانوران ( اختصاصی)
مقررات مربوط به باغهای وحش و تاکسیدرمی حیوانات
- ثبت تقاضا و ارائه طرح
- بررسی محل توسط کارشناسان، استعلام از سازمان
- دریافت پاسخ سازمان
- صدور یا عدم صدور مجوز بر اساس مقررات مربوطه
1- ارائه اسناد اراضی یا مدارکی دال بر امکان تملک اراضی
2- طرح توجیهی
3- کروکی و نقشه اراضی مورد تقاضا
4- ارائه نقشه و طراحی باغ وحش
در صورتیکه مدارک ارائه شده تکمیل باشد به دلیل ضرورت هماهنگی با سازمان مرکزی حداکثر دو هفته
- اداره کل منابع طبیعی
- اداره کل دامپزشکی
112
صدور مجوز تکثیر و پرورش گونه های حیات وحش
دستور العمل های سازمان
قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی و شکار و صید
- ثبت تقاضا
- بازدید از محل
- مکاتبه با سازمان
- دریافت مجوز از سازمان
1- ارائه اسناد تملک اراضی یا مدارکی دال بر امکان تملک اراضی
2- طرح توجیهی
3- کروکی و نقشه
در صورت تکمیل مدارک ارائه شده به دلیل ضرورت هماهنگی با سازمان مرکزی حداکثر دو هفته
- سازمان جهاد کشاورزی
- اداره کل منابع طبیعی
113
صدور و مجوز تکثیر و پرورش آبزیان
استقرار صنایع و مناطق چهارگانه
- ثبت درخواست
- بازدید کارشناسی
- معرفی به بانک
- پاسخ درخواست
- معرفی نامه پیوست
- تکمیل پرسشنامه زیست محیطی
2 روز تا یک هفته
- شیلات
- سازمان آب
114
اکتشاف و بهره بردای از معادن
ضوابط معادن
- قوانین مناطق چهارگانه
= ثبت درخواست و استعلام
- بازدید کارشناسی
- معرفی به بانک
- پاسخ درخواست
- استعلام صنایع و معادن یا دفتر فنی استانداردها
- تکمیل فرم معادن
2 روز تا یک هفته
- سازمان صنایع
- استانداری
115
صدور مجوز فعالیتهای گردشگری و اکوتوریسم
مقررات مناطق چهارگانه مصوبات شورای عالی محیط زیست
- ثبت درخواست
- بازدید کارشناسی
- طرح دبیر کمیته فنی در صورت لزوم
- معرفی نامه از سازمان گردشگری یا منابع طبیعی
- گزارش ارزیابی زیست محیطی
یک روز ( در صورت تکمیل مدارک) در صورت واقع شدن در مناطق چهارگانه یک هفته
- سازمان گردشگری
- منابع طبیعی
- سازمان مسکن و شهرسازی

بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *