سیمای محیط طبیعی استان فارس
1392/9/17 یکشنبه

حوزه محیط زیست طبیعی:
مساحت استان فارس : 4/12 میلیون هکتار است که معادل 5/7 درصد مساحت کشور می باشد. تعداد مناطق چهارگانه استان 11منطقه با مساحت آنها 1174715 هکتار و معادل 46/9 درصد مساحت استان ، تعداد مناطق شکار ممنوع استان 17 منطقه با مساحت 1132961هکتار، معادل 12/9 درصد مساحت استان و تعداد مناطق پیشنهادی جهت ارتقاء 3 منطقه با مساحت 105671 هکتار است که نسبت آن به استان 85/0 درصد می باشد.
تعداد واحد های محیط بانی 60 باب و تعداد نیروهای اجرایی 220 نفر می باشد.مشخصات کلی استان:

مساحت (هکتار)
درصد مساحت به کل کشور
جمعیت
درصد جمعیت
درصد جمعیت به کل کشور
مرکز استان
تعداد شهرستان
تعداد بخش
تعداد روستا
شهری
روستایی
شهری
روستایی
12400000
5/7
2770091
1758422
17/61
06/38
4/6
شیراز
29
83
7028
 

وضعیت اقلیمی استان:

میانگین ارتفاع از سطح دریا
میزان نزولات جوی
حداکثر دمای سالانه
حداقل دمای سالانه
میانگین دمای سالانه
تعداد روزهای آفتابی
نوع اقلیم
1350 متر
330
490
220-
140
300
گرم و خشک
میزان کوهستان
دشت
مرتع
جنگل
 
 
 
8680000 هکتار
1688264 هکتار
7222868 هکتار
2232000 هکتار
 
 
 
 
وضعیت منابع آبی استان:

 رودخانه های دائمی
 رودخانه های فصلی
 قنوات
 چشمه ها
 تالاب
 
7
22
1504
902
10
تعداد
725
2773
866میلیون متر مکعب
2136 میلیون متر مکعب
یک میلیارد
حجم آب
(مترمکعب در سال)
15/11
66/42
32/13
86/32
3/15
درصد حجم آب از کل آبهای استان
5/6 میلیارد
 
کل حجم آب
(مترمکعب در سال)
 
 
 
 
وضعیت اراضی استان:

عنوان
ایران(میلیون هکتار)
فارس (میلیون هکتار)
مناطق تحت مدیریت(هکتار)
درصداستان نسبت به کشور
درصد مناطق چهارگانه نسبت به استان
جنگل ها
4/12
2/2
153236
7/17
96/6
مراتع
90
2/7
599444
8
32/8
بیابان ها
5/34
1
 
8/2
 
زراعی و باغات
4/18
5/1
 
1/8
 
تالاب ها
5/2
183418/0
183418
4/7
5/1


مناطق چهارگانه و شکار ممنوع:

مناطق
تعداد
وسعت ( هکتار)
درصد نسبت به استان
پارک ملی
3
256193
06/2
پناهگاه حیات وحش
1
153721
24/1
مناطق حفاظت شده
7
764801
16/6
مناطق چهار گانه
11
1174715
46/9
مناطق شکار ممنوع
17
1132961
12/9
مناطق تحت مدیریت
28
2307676
58/18
 

مناطق پیشنهادی جهت ارتقاء

مناطق
وسعت ( هکتار)
درصد نسبت به استان
پناهگاه حیات وحش دره باغ
33676
27/0
منطقه حفاظت شده برم فیروز
17731
14/0
منطقه حفاظت شده کوه گورم
54264
43/0
مجموع مناطق پیشنهادی
105671
85/0
مجموع مناطق چهارگانه و پیشنهادی استان
1280386
31/10
 
 
  • در صورت ارتقاء مناطق پیشنهادی اداره کل ، وسعت مناطق چهارگانه تحت مدیریت به 1280386 هکتار افزایش یافته و درصد آن به 31/10 درصد مساحت استان خواهد رسید.


مناطق پیشنهادی جهت شکار ممنوع


مناطق
وسعت ( هکتار)
درصد نسبت به استان
منطقه شکار ممنوع کوه خم
33500
0.27
منطقه شکار ممنوع بناب
167000
1.34
منطقه شکار ممنوع کوه خرسی
65000
0.52
مجموع مناطق پیشنهادی
265500
2.14
مجموع مناطق شکار ممنوع و پیشنهادی
1398461
11.26
 
  • در صورت ارتقاء مناطق فوق به شکار ممنوع ، وسعت مناطق شکار ممنوع تحت مدیریت به 1398461 هکتار افزایش یافته و درصد آن به 26/11درصد مساحت استان خواهد رسید.