شرح وظایف اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
1390/2/25 یکشنبه
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
 
   شرح وظایف :
-    شناسایی عوامل و منابع آلوده کننده ( آب ، هوا و خاک ) و مخرب محیط زیست و اکوسیستم ها و گونه های با ارزش گیاهی و جانوری در سطح حوزه شهرستان و منطقه تحت حفاظت .
-    اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید در حوزه استحفاظی .
-    اقدام در زمینه کشف و پیگیری جرائم و تخلفات از قانون و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید و دستگیری متخلفین از قوانین و مقررات فوق و پیگیری موارد تخلف طبق دستورالعمل های صادره و معرفی به مراجع  قضایی .
-    صدور پروانه های شکار و صید در حوزه استحفاظی با رعایت ضوابط ودستور العمل های مربوطه .
-    ابلاغ اخطاریه های زیست محیطی به مسئولین واحدهای تولیدی که بنحوی موجب آلودگی آب ، خاک و هوا می شوند .
-       انجام اقدامات لازم به منظور آموزش همگانی مسایل زیست محیطی .
-       انجام امور اداری و مالی و خدماتی در قالب قوانین و مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده .
-    اعمال مراقبت لازم از وسایل و تجهیزات و تأسیسات اداری و اقدام لازم در جهت حفظ و نگهداری و استفاده مستمر از آنها .
-       تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق .
-       انجام سایر امور مربوطه که در قالب قوانین و مقررات از طریق مرکز اداره کل ارجاع می گردد .
 
تقویم
آب و هوای انتخابی
در حال دریافت اطلاعاتwaiting
سایت هاو لینک های مهم
بيشتر
آدرس ما
شنبه 18 آذر 1402