.
لیست آزمایشگاه معتمد
1402/1/1 سه‌شنبه
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"
1398/5/9 چهارشنبه
1398/4/29 شنبه
logo
1390/2/7 چهارشنبه

فهرست آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست دراستان فارس  تاریخ تنظیم : اسفند 99

رديف نام آزمايشگاه وضعيت نشاني فاکتورهاي قابل سنجش
1
ايمن طب زاگرس 13/11/1401
شيراز - شهرك استقلال - خيابان تلاش- كوچه4 پلاك 38- طبق دوم - كد پستي 57379-71898  تلفن :36202387
  • گازهای  خروجی دودکش: ,Co , Co 2 , H2S , NoX , No , No2   O2
  • گازهای محیطی: H2s, O3 , So2  Co, No2,
  • ذرات محیطی : ,pm10  pm 2.5
  • صوت:Leq(30 min), Lmin , Lmax
  • گازهای خروجی اگزوز خودرو:-No , NoX , HC , Co , Co2 لامبدا
2

آزمايشگاه آرا زيست پارسيان مهر
(شرکت مهندسين مشاورآبزي پرور)

17/10/1401

شيراز-  فلکه اطلسي-  روبروي هتل اطلس-کوچه 3-پلاک 11 تلفاكس: 32271456-32271458

شیمی:
کلر آزاد- پتاسیم-سدیم- فسفات-آمونیاک- هدایت الکتریکی- نیتریت- نیترات-کدورت-بی کربنات-کلراید-سولفات-کلسیم منیزیم- دما-شوری- روغن و چربی-قلیاییت- دترجنت-کربنات  رنگ، فلوراید، فورمالدئید ، سیانید ، فنول
 pH- DO-TSS-TDS-COD-BOD-T.Hatdness  
خاک
 -pH  درصد رطوبت   درصد کل مواد خنثی شونده  خاک - هدایت الکتریکی -  سدیم - پتاسیم - کربن آلی- بافت خاک- کلراید- بی کربنات- سولفات- کلسیم- منیزیم- درصد اشباع-چگالی حقیقی ذرات خاک
بیولوژی:
توتال کلیفرم- فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس-باسیلوس استئاروترموفیلوس
فلزات سنگین:
آهن ،مس ، روی، منگنز
3
شرکت مهندسي ايمن کيا صنعت

17/10/1401
شيراز - خيابان فلسطين –خيابان معدل غربي-پلاک 216 واحد 1
تلفكس:071-32307435-32357158
 

شیمی:
سختی کل، کلسیم، منیزیم، چربی و روغن، دما، کلراید، کدورت، قلیاییت کل، نیترات، نیتریت، سدیم، پتاسیم، سولفات
فسفات، دترجنت، کلر آزاد، آمونیاک، رنگ، فلوراید، سولفیت، سولفید، شوری، فنل ، سیانید ،فرمالدهید
PH, COD,BOD,DO,TDS,TSS,EC
ترکیبات نفتی و سموم :
PAHS  ( Fluoranthene ,Benzo Flouranthene ,Benzo Pyrene ,Chrysene ,Benzanthracene  ,Pyrene)
PCBS(PCB180 , PCB 118 ,  PCB28 , PCB44 , PCB52 , PCB101 ,PCB153 , PCB138)
 BTEX(Benzene, Toluene, Ethyle Benzane, Xylene )
سموم کلره :
Lindane , Aldrin , Alpha-endosulfan ,Endrine
فلزات سنگین در نمونه های جامد و محلول :
Mn , Zn, Cr ,Cu , Pb , Cd ,Co, Fe, Hg, Ag
As , Se, Ni , V , Sb , Sn , Al , B, Be
پارامترهای هوا : نمونه برداری فلزات در هوا
خاک:
درصد رطوبت، درصد اشباع، چگالی ذرات، مواد آلی،افت حرارتی، بافت خاک، کلراید، بیکربنات، سولفات، کلسیم ، منیزیم
سدیم، پتاسیم، EC , PH , TNV
منابع ثابت:   ذرات خروجی دودکش- H2S-NOX-SO2-O2-CO-CO2-NO-NO2-CXHY
گازهای خروجی از اگزوز خودرو:Co-Co2-No-CxHy-O2-LAMBDA
بیولوزی:
توتال کلیفرم، فکال کلیفرم ، باسیلوس سوبتلیس ، باسیلوس استئارو ترموفیلوس
هوا (منابع سیار گازها و ذرات محیطی )و صوت :
CO , NO2, SO2,O3, PM10 ,PM2.5 , Leq(30min) ,Leqmax ,Leqmin ,Benzene ,Toluene ,Ethyl Benzene ,Xylene.


4


شرکت زاگرس آب شناس فارس


27/6/1401


شيراز-  بلوار ارم -  مجاور ساختمان سازمان آب منطقه اي  تلفاكس: 32251229 – 32251031
شیمی :
PH ,EC, TDS, DO, منیزیم ،سدیم ،کلسیم ،آمونیاک ،سولفات ،کدورت ،رنگ ،دما، فسفات ،سیانید، فلوراید ، کلراید، کلر آزاد، چربی و روغن ، دترجنت ، پتاسیم، مواد قابل ته نشینی، کل مواد معلق فرار، نیتریت ، نیترات ، TSS ,COD ,BOD,
فلزات سنگین:
Co ,Mn ,Cu ,Ni , Pb, V ,Zn, Cr, Au,B , Ag, Cd, Sb, As,Se, Mo ,Ba , Al
خاک:
مجموع مواد آلی ،درصد اشباع خاک ،درصد رطوبت خاک ، PH خاک ، EC خاک، مواد آلی خاک ، TNV
بیولوژی:
توتال کلیفرم، فکال کلیفرم ، باسیلوس استئاروترموفیلوس ، باسیلوس سوبتلیس5


مجتمع آزمايشگاهي پرهام گستر24/9/1402
1-  شيراز-  خيابان حر-  کوچه 1- پلاک 5
2- شيراز- بلوار آزادي- روبروي پارک شهر – کوچه 21
تلفن: 32250657-071 -32251579-071
32275710 و32275711-071
دورنگار:32251579
  • شیمینیتریت ، نیترات، آمونیاک ، چربی، روغن، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربنات ها) ،کلراید، سختی کل، کلسیم ، منیزیم ، سدیم، پتاسیم ،سولفات، هدایت الکتریکی فرمالدئید، سیانید، سولفید، فلوراید ، دترجنت ،کدورت  رنگ دما , فسفات و SS BOD, COD, TSS,TDS,PH, DO
  • فلزات سنگین:
 در نمونه های محلول و جامد Cd,Fe,Co,Zn,Cr,Cu,Ni,Al,Hg Pb ,As Mn
  • خاک:  درصد رطوبت، درصد اشباع ،بافت خاک،پتاسیم، منیزیم،سدیم، ، کلسیم ، کلراید ، بی کربنات، سولفات،،چگالی ذرات ، مواد آلی،  TNV,EC,PH
  • بیولوژی:
  •  توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس
6 ایمن ناظر فارس
30/5/1401
(تا زمان ارائه تعهد نامه محضری در سامانه ثبت نمی گردد)
آباده- بلوار جمهوری- جنب شرکت سایپا
تلفن: 07144354002
همراه: 09177517760
ذرات خروجی دودکش (منابع ثابت):
TSP
گازهای خروجی دودکش (منابع ثابت):
NOx , NO2 , NO , CO , O2  , SO2
ذرات محیطی:
PM10 , PM2.5
صوت:
Leq max , Leq min
7 مدیریت پسماند شهرداری شیراز 17/10/1401
شیراز- بلوار استقلال- نبش بلوار بعثت-کدپستی: 7184687788
تلفن:40-36489236
نمابر:36489397
شیمی :
EC, PH,  DO , TSS , TDS, COD , BOD, NH4+ ,  PO4-3 , CA2+ , Mg 2+  ,  Cl- , T.Hardnes 
 دما
خاک:
 درصد رطوبت   درصد اشباع- گل اشباع- هدایت الکتریکی عصاره اشباع -  سدیم - پتاسیم - درصد مواد آلی PH  ، بافت خاک.
8 دانشگاه آزاد واحد مرودشت 24/9/1402 مرودشت کیلومتر سه جاده مرودشت- تخت جمشید ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تلفن: 07143112201

شیمی:
Ph –TDS- TSS- EC- COD- Cl – - سولفات نیترات نیتریت آمونیاک فلوراید سیانید کدورت
خاک:
Ph – EC – TNV-  - رطوبت خاک درصد اشباع خاک کلسیم سولفات چگالی ذرات
9 بیطاران 24/9/1402 شیراز بلوار هفت تنان-کوچه11- پلاک 52
تلفن: 07137327801
07132284845
07132278319
07137327653
تلفن همراه: 09217248010
شیمی:
Ph –TDS- TSS- EC- BOD- COD- Cl – - سختی کل نیترات– نیتریت -  آمونیاک فسفات دما- کلسیم منیزیم
فلزات سنگین  در نمونه های محلول و جامد:
منگنز- سرب مس روی نیکل آهن فلوراید جیوه آرسنیک کادمیوم - کبالتتاریخ بروز رسانی
شنبه 5 اسفند 1402 22:15:04
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *