نام مدیران پایه و میانی
1390/2/8 پنجشنبه

ليست مديران پايه و مياني اداره کل حفاظت محيط زيست فارس

رديف

نام

نام خانوادگي

پست سازماني

سمت فعلي

1

حميد

ظهرابی

مدير کل حفاظت محيط زيست فارس  

مدير کل حفاظت محيط زيست فارس

2

نبی اله

مرادی

معاون فني

معاون فني

3

ليلا

تاج گردون

معاون نظارت و پايش

معاون نظارت و پايش

4

هوشنگ

عليپور

معاون توسعه مديريت و منابع

معاون توسعه مديريت و منابع

5

گل آفرين

زارع

رئيس اداره پژوهش و فناوری

رئيس اداره پژوهش و فناوری

6

اسماعيل

اميري

رئيس اداره مديريت عملکرد

رئيس اداره مديريت عملکرد

7

محسن

جوادي  

رئيس اداره حراست

رئيس اداره حراست

8

ايمان

عداو

کارشناس امور مالی

سرپرست اداره برنامه ريزي و منابع

9

مجتبي

شکرانه

رئيس اداره يگان حفاظت

رئيس اداره يگان حفاظت

10

زهرا

شفيعي سروستاني

رئيس اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي

رئيس اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي

11

فاطمه

دری

کارشناس روابط عمومی

سرپرست اداره روابط عمومی

12

الهام

پرندک

رئيس اداره امور اداري

رئيس اداره امور اداري

13

مريم

فتوت

رئيس اداره امور مالي

رئيس اداره امور مالي

14

مجيد

خانبازي

رئيس اداره پشتيباني ،فني ومهندسي  

رئيس اداره پشتيباني ،فني ومهندسي  

15

مجتبي

يزدان پناه

رئيس اداره حقوقي  

رئيس اداره حقوقي  

16

فاطمه

سلطاني

رئيس اداره روابط عمومي

مسول واحد فن آوري و اطلاعات

17

محمدجواد

دادراست

رئيس اداره محيط زيست انساني

رئيس اداره محيط زيست انساني

18

سياوش

محمدي بيگدلي

رئيس اداره محيط زيست طبيعي

رئيس اداره محيط زيست طبيعي

19

ليلا

جولايي

رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش

رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش

20

قاسم

نهاوندي

رئيس اداره امورآزمايشگاهها

رئيس اداره امورآزمايشگاهها

21

مريم

توسلي

رئيس اداره نظارت و پايش محيط زيست

رئيس اداره نظارت و پايش محيط زيست

ليست مديران پايه و مياني اداره کل حفاظت محيط زيست فارس

رديف

نام

نام خانوادگي

پست سازماني

سمت فعلي

1

علي

آرندي

رئيس اداره پارک ملي بمو

رئيس اداره پارک ملي بمو

2

رسول

کرمي

معاون اداره پارک ملي بمو

معاون اداره پارک ملي بمو

3

احمد

رستگار

محيط بان فرمانده

سرپرست اداره پارک ملي قطرويه

4

سيد حسن

طباطبايي ميرک آباد

رئيس اداره پارک ملی بختگان

رئيس اداره پارک ملي بختگان

5

ابراهيم

حيدري رودبالي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شيراز

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شيراز

6

علي

آذر

معاون اداره حفاظت محيط زيست شيراز

معاون اداره حفاظت محيط زيست شيراز

7

جواد

مهدي پور

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

8

سيروس

کريمي زاده

معاون اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

معاون اداره حفاظت محيط زيست ني ريز

9

محمود

جعغري

رئيس اداره حفاظت محيط زيست کازرون

رئيس اداره حفاظت محيط زيست کازرون

10

جمال

خداپرست

معاون اداره حفاظت محيط زيست کازرون

معاون اداره حفاظت محيط زيست کازرون

11

خدانظر

انصاري

رئيس اداره حفاظت محيط زيست لارستان

رئيس اداره حفاظت محيط زيست لارستان

12

بهنام

محمدی

رئيس اداره حفاظت محيط زيست بوانات

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست فسا

13

محبوبه

پولادچنگ

معاون اداره حفاظت محيط زيست فسا

معاون اداره حفاظت محيط زيست فسا

14

علي اکبر

صفايي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست استهبان

رئيس اداره حفاظت محيط زيست استهبان

15

علي بخش

نجاتي  

رئيس اداره حفاظت محيط زيست اقليد  

رئيس اداره حفاظت محيط زيست اقليد  

16

حبيب

رضايي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست آباده   

رئيس اداره حفاظت محيط زيست آباده   

17

مهدی

محمد جانی

رئيس اداره حفاظت محيط زيست بوانات

رئيس اداره حفاظت محيط زيست بوانات

18

ابوالحسن

کشاورز

رئيس اداره حفاظت محيط زيست مرودشت

رئيس اداره حفاظت محيط زيست مرودشت

19

مسعود

بازيار منصورخانی

کاردان محيط زيست

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست سپيدان    

20

حجت اله

عبدلي گشتاسب

معاون اداره حفاظت محيط زيست سپيدان

معاون اداره حفاظت محيط زيست سپيدان

21

علي

دشت رزمي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ممسني

رئيس اداره حفاظت محيط زيست ممسني

22

نصيب اله

فتحي

معاون اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد

23

محمد زمان

سلطاني

رئيس اداره حفاظت محيط زيست جهرم

رئيس اداره حفاظت محيط زيست جهرم

24

محمدهادي

وثوقي

رئيس اداره حفاظت محيط زيست داراب

رئيس اداره حفاظت محيط زيست داراب

25

محسن

درستکار

معاون اداره حفاظت محيط زيست داراب

معاون اداره حفاظت محيط زيست داراب 

26

محمدعلي

سلمان پور

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست لامرد

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست لامرد

27

حسن

ابراهيمي

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

رئيس  اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

28

حسن

زارعي

معاون اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

معاون اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان

29

محمدرضا

جمالي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست گراش

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست گراش

30

حسين

طبخی

رئيس نمايندگي محيط زيست خرامه

رئيس نمايندگي محيط زيست خرامه

31

پژمان

نامجو

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خنج

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خنج

32

داريوش

غلامي شيري

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خرم بيد

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست خرم بيد

33

علی اکبر

کشاورزي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست پاسارگاد

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست پاسارگاد

34

محمد حسن

خيرانديش

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست مهر

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست مهر

35

رسول

کرمی

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست فراشبند

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست فراشبند

36

مهرزاد

جهانپور

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست قيرو کارزين

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست قيرو کارزين

37

وحيد

شفيعيان

کارشناس امور مالي

مسئول نمايندگي حفاظت محيط زيست رستم

38

ذبيح اله

محمدي شاه ذکريايي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست زرين دشت

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست زرين دشت  

39

علي اشرف

خانه اي

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست سروستان

رئيس نمايندگي حفاظت محيط زيست سروستان   

 

بيشتر
نام مدیران و تلفن آنها
1392/6/25 دوشنبه

حوزه مدیریت

نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصویر

دکترحمید ظهرابی                          مدیر کل                                                  62-32317761- 071

معاونت ها

نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصویر

نبی اله مرادی                          معاون فنی                                                    32318115- 071

لیلا تاج گردون                    معاون نظارت و پایش                                        32317781 - 071

هوشنگ علی پور                   معاون توسعه مدیریت و منابع                         32317727 - 071

ادارات مستقل ستادی

نام                                             سمت                                                                       شماره تماس                                                                     تصویر

مجتبی شکرانه                          رییس  اداره یگان حفاظت                             داخلی 223               32317753  -  071

محسن جوادی                       رییس  اداره حراست                                                     32317771 - 071

اسماعیل امیری                 رییس اداره مدیریت عملکرد                                  32317776  -  071         

زهرا شفیعی سروستانی        رییس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی                          32317763 - 071

ایمان عدلو                           رییس اداره برنامه ریزی و منابع                            داخلی 216                        32137753  -    071

گل آفرین زارع                 رییس اداره پژوهش و فناوری                                                                  32317753-071

فاطمه دری                      سرپرست اداره روابط عمومی                                                   32317765 -071

ادارات شهرستانی 

نام شهرستان                                                  نام رییس                                              شماره تماس                                                                تصویر

اداره حفاظت محيط زيست شيراز       ابراهيم حيدري رودبالي                             2-36498480 - 071

اداره حفاظت محيط زيست آباده          حبيب رضايي                                         7-44332456- 071

اداره حفاظت محيط زيست اقليد       علي بخش نجاتي                                        44556778- 071

اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان      حسن ابراهيمي                                    43522140- 071

اداره حفاظت محيط زيست استهبان     علي اکبر صفايي                                      53220664- 071

اداره حفاظت محيط زيست بوانات        مهدي محمدجاني                                        44402290- 071

اداره حفاظت محيط زيست جهرم        محمدزمان سلطاني                                       54336580 - 071

اداره حفاظت محيط زيست داراب        محمد هادي وثوقي                                      53526050- 071

اداره حفاظت محيط زيست سپيدان       مسعودبازيارمنصورخاني                              36722600- 071

اداره حفاظت محيط زيست فسا                  بهنام محمدي                                             53331095- 071

اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد           نصیب اله فتحی                                        38722116- 071

اداره حفاظت محيط زيست کازرون        محمود جعفري                                              42235935- 071

اداره حفاظت محيط زيست لارستان     خدانظر انصاري                                                52248459- 071

اداره حفاظت محيط زيست لامرد         محمد علي سلمان پور                                   52721661 - 071

اداره حفاظت محيط زيست مرودشت         ابوالحسن کشاورز                                     43224701- 071

اداره حفاظت محيط زيست نورآباد ممسني    علي دشت رزمي                                   42523216 -071

اداره حفاظت محيط زيست نيريز                 جواد مهدي پور                                    53838080- 071

اداره پارک ملي بمو                                         علي آرندي                                    32602323 - 071

اداره پارک ملي قطرويه                                     احمدرستگار                                53853880 - 071

اداره پارک ملي بختگان                   سید حسن طباطبایی میرک آباد                  6-53893375 - 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  گراش            محمدرضا جمالي                                 52451070- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرامه              حسين طبخي                                   32722808- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  سروستان             علي اشرف خانه اي                    37843755 - 071              

نماينگي حفاظت محيط زيست  خنج                          پژمان نامجو                         52625399- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  زرين دشت    ذبيح اله محمدي شاه ذکريايي           53720671- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  فراشبند          سعيد دهقاني حجت اله               38752585- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرم بيد              داريوش غلامي شيري                 44454314- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  پاسارگاد           علي اکبر کشاورزي                 43567733- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  قيرو کارزين          مهرزاد جهان پور                   54525690- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  رستم                    وحيد شفيعيان                        42677611- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  مهر                 محمدحسن خيرانديش                   52823083- 071

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید