زمان عقربه ای
دوشنبه 28 مرداد 1398

واحد حقوقی

اداره حقوقی 
·        رئیس
·        کارشناس حقوقی  
·        کارشناس حقوقی 
·        کارشناس حقوقی
·        کاردان حقوقی (بانام ) 
 
 
شرح وظائف اداره حقوقی
·      نظارت براجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط ذیربط.
·   انجام امور حقوقی اعم از حقوق قانونی وذاتی محیط زیست، رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی، حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان در حدود مأموریت اداری، رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص و مراجع
·      مطالعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست کشور به منظور ارائه پیشنهاد در مورد تهیه و تدوین لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با حفاظت محیط زیست به دفتر حقوقی سازمان.
·      همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و آئین نامه ها ، دستورالعمل های حقوقی و شیوه نامه های اجرائی قوانین مرتبط و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.
·      طرح دعاوی مدنی ، جزایی و اداری و پیگیری صدور اجرائیه به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت حقوق اداره کل و انجام کلیه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضایی نخستین ، تجدیدنظر ، تشخیص ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دفتر ریاست قوه قضائیه با هماهنگی سازمان   .          
·      حضور در مراجع قضایی و شبه قضایی در کلیه دعاوی مرتبط با قراردادها و تصمیمات در سطح اداره کل.
·      حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان اداره کل طبق قانون بویژه حضور به عنوان نماینده اداره کل در دعاوی مرتبط بایگان حفاظت محیط زیست .
·      بررسی و اظهارنظر در مورد پرونده های قضایی ، شبه قضایی و تخلفات اداری و انظباطی ، درخواست ارجاع امر به کارشناسی و حضور فعال در کلیه مراحل مذکور.
·      اعمال نظارت تخصصی و ارشاد قضایی در سطح اداره کل وشهرستان های مربوطه.
·      پشتیبانی ،رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک وامور ثبتی .
·      تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره کل با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی.
·      انجام امور حقوقی مرتبط در مورد کنوانسیون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه های اداره کل با سایر نهادها.
·      وصول مطالبات مربوط به تعهدات وقراردادهای اداره کل و مستند سازی اموال منقول وغیر منقول اداره کل بر اساس قوانین ومقررات وهمکاری با دفتر حقوقی در این خصوص وتهیه گزارشات لازم .
·      تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند وغیر مستند ورسیدگی به کلیه امور مربوطه وبررسی و جمع آوری اطلاعات در زمینه رفع نواقص وخلاهای قانونی با همکاری واحدهای ذیربط.
تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره محیط زیست شهرستان با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی . ونظارت حقوقی در مورد قراردادهای منعقده.