اداره حقوقی

1398/6/12 سه‌شنبه

اداره حقوقي

 

شرح وظائف اداره حقوقي

·      نظارت براجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط ذيربط.

·   انجام امور حقوقي اعم از حقوق قانوني وذاتي محيط زيست، رسيدگي وپاسخگويي به کليه امور مربوط به دعاوي، حمايت و معاضدت قضايي از کارکنان در حدود مأموريت اداري، رسيدگي به شکايات واصله از اشخاص و مراجع

·      مطالعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست کشور به منظور ارائه پيشنهاد در مورد تهيه و تدوين لوايح و طرحهاي قانوني مرتبط با حفاظت محيط زيست به دفتر حقوقي سازمان.

·      همکاري در تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني و آئين نامه ها ، دستورالعمل هاي حقوقي و شيوه نامه هاي اجرائي قوانين مرتبط و اجراي بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.

·      طرح دعاوي مدني ، جزايي و اداري و پيگيري صدور اجرائيه به طرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت حقوق اداره کل و انجام کليه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضايي نخستين ، تجديدنظر ، تشخيص ، ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري و دفتر رياست قوه قضائيه با هماهنگي سازمان   .          

·      حضور در مراجع قضايي و شبه قضايي در کليه دعاوي مرتبط با قراردادها و تصميمات در سطح اداره کل.

·      حمايت و معاضدت قضايي از کارکنان اداره کل طبق قانون بويژه حضور به عنوان نماينده اداره کل در دعاوي مرتبط بايگان حفاظت محيط زيست .

·      بررسي و اظهارنظر در مورد پرونده هاي قضايي ، شبه قضايي و تخلفات اداري و انظباطي ، درخواست ارجاع امر به کارشناسي و حضور فعال در کليه مراحل مذکور.

·      اعمال نظارت تخصصي و ارشاد قضايي در سطح اداره کل وشهرستان هاي مربوطه.

·      پشتيباني ،رسيدگي وپاسخگويي به کليه امور مربوط به دعاوي املاک وامور ثبتي .

·      تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره کل با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاري واحد پشتيباني ، فني و مهندسي.

·      انجام امور حقوقي مرتبط در مورد کنوانسيون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه هاي اداره کل با ساير نهادها.

·      وصول مطالبات مربوط به تعهدات وقراردادهاي اداره کل و مستند سازي اموال منقول وغير منقول اداره کل بر اساس قوانين ومقررات وهمکاري با دفتر حقوقي در اين خصوص وتهيه گزارشات لازم .

·      تشکيل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند وغير مستند ورسيدگي به کليه امور مربوطه وبررسي و جمع آوري اطلاعات در زمينه رفع نواقص وخلاهاي قانوني با همکاري واحدهاي ذيربط.

تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره محيط زيست شهرستان با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاري واحد پشتيباني ، فني و مهندسي . ونظارت حقوقي در مورد قراردادهاي منعقده.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"