اداره محیط زیست طبیعی

1392/6/26 سه‌شنبه

اداره محيط زيست طبيعي  


شرح وظائف  اداره محيط زيست طبيعي


· مشارکت در تهيه طرح هاي مديريت جامع وتفضيلي مناطق ، زيستگاههاي خشک و بياباني ، جنگلي ، مرتعي و کوهستاني و مديريت غارها.

·   بررسي ظرفيت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش جهت اتخاذ تدابير لازم براي بهره برداري معقول.

· بررسي و شناسايي منابع اکولوژيکي موجود دراستان با استفاده از روش هاي مختلف شناسايي منابع از جمله : آمار برداري ، نمونه برداري ، استفاده از عکسهاي هوايي و ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي .

·   نقشه سازي منابع شامل نقشه هاي : اقليم ، هيدرولوژي ، شکل زمين ، زمين شناسي ، خاک ،‌پوشش گياهي ، زيستگاهها و جانوران

· انجام بررسي هاي بيولوژيکي و اکولوژيکي و بررسي هاي لازم درباره عادات و رفتار ، توليد مثل و شناسايي گونه هاي مختلف حيات وحش .

· انجام بررسيهاي لازم و جامع در زمينه هاي شناسايي ، تجزيه و تحليل کمي و کيفي جمعيت ، نرخ زادآوري ، بررسي عادات و رفتار ، شرايط زيستي و ساير پارامترهاي زيست شناختي گونه هاي مختلف پستانداران پرندگان /گونه هاي آبزيان و خزندگان ودوزيستان به منظور مشخص نمودن وضعيت جمعيت گونه هاي مختلف در استان و نيز اعلام گونه هاي قابل بهره برداري ، نادر ، در خطر انقراض و گونه هاي آسيب رسان براساس سرشماري و آمارهاي دريافتي از معاونت نظارت و پايش

· انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور شناسايي عوامل تهديد و کاهش جمعيت پستانداران وحشي پرندگان وحشي /گونه هاي آبزيان و خزندگان ودوزيستان استان به تفکيک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مديريت)

·   انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور اعلام ممنوعيت و محدوديت هاي مکاني ، زماني و گونه اي از منابع حيات وحش استان

·   تجهيز ،ساماندهي ومديريت موزه تاريخ طبيعي وتنوع زيستي استان.

·   شناسايي و رده بندي ، تبارشناسي و ديرينه شناسي فسيل هاي مهره دار، بي مهره، گياهي و نمونه هاي سنگ و کاني.

·   شناسائي جمعيتهاي گياهي درمعرض تهديد در زميته هاي تنوع زيستي وذخائر ژنتيکي استان و اجراي راهکارهاي ارائه شده

· همکاري با ستاد در تهيه وآماده سازي مجموعه هاي مرجع و نمايشگاهي در زمينه رستنيها ( نمونه هاي هرباريومي ، بذر، چوب ، نمونه هاي سه بعدي و ...) ، جانوران ( نمونه هاي اتاله شده ، تاکسيدرمي شده ، الکلي و ...) ، نمونه هاي سنگ ، کاني ، فسيل هاي گياهي و جانوري .همچنين نمونه هاي بيولوژيک و بانک ژن .

·   همکاري با ستاد در زمينه کنوانسيون هاي بين المللي و پروتکل ها.

 

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"