شرح وظایف و چارت اداره امور مالی
سال 1398  سال رونق توليد
logo
اداره امورمالی  

·        رئیس
·        حسابدار جمعدار
·        کارشناس مسئول امورمالی
·        کارشناس امورمالی
·        کارشناس امور مالی
·        کارشناس امور مالی  
·        کارشناس امور مالی 

شرح وظائف اداره امور مالی

·   درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصیصی بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانونی و نگهداری حساب آنها .
·   درخواست وجه از سازمان بازنشستگی کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران .
·   نگهداری حساب اعتبارات و تعهدات به تفکیک برنامه ها ، فعالیتها ،‌پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصیصی و ارائه گزارش نهایی اعتبارات هزینه شده .
·   تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه های جاری ، عمرانی و انتقالی و فهرست کسوربازنشستگی و رسیدگی به اسناد آنها .
·   صدور چک ، حواله ، تنخواه گردان و پرداخت هزینه های اداره کل با رعایت مقررات مربوطه .
·   رسیدگی به اسناد اموال و کالاهای خریداری شده از نظر انطباق با قوانین و مقررات مالی ورسیدگی به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبی و فروش و تحویل اموال و نگهداری اسناد هزینه و دفاتر اموال .
·   نگهداری دفاتر معین ،‌روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندی مستمر عملیات حسابداری و تهیه بیلان ماهانه و صورتحساب های ضروری اداره کل طبق قوانین و مقررات .
·   نگهداری حساب تنخواه گردان ،‌بدهکاری ، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و تعقیب و تسویه و واریز آنها قبل از انقضای مهلت قانونی .
·   تهیه و توزیع پروانه های شکار به واحدهای تابعه و نگهداری حساب آنها و حفظ و نگهداری اوراق بهادار .
·   نگهداری حساب درآمدهای اداره کل به تفکیک نوع درآمد .
·   دریافت انواع صورتحساب ها و گزارشهای مالی از واحدهای تابعه و تفکیک و طبقه بندی آنها .
·   تهیه و تنظیم صورت تفریغ بودجه در پایان هرسال .
·   پاسخگویی به هیئت حسابرسان اعزامی از دیوان محاسبات در مورد رسیدگی به حسابهای اداره کل و همکاری مطلوب جهت تسریع در بهبود امر رسیدگی .
استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزینه های انجام شده اعم از بودجه جاری و عمرانی به تفکیک فعالیت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .