اداره امور مالی

1398/6/12 سه‌شنبه

اداره امورمالي


شرح وظائف اداره امور مالي

·   درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصيصي بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانوني و نگهداري حساب آنها .

·   درخواست وجه از سازمان بازنشستگي کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران .

·   نگهداري حساب اعتبارات و تعهدات به تفکيک برنامه ها ، فعاليتها ،‌پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصيصي و ارائه گزارش نهايي اعتبارات هزينه شده .

·   تهيه و تنظيم ليست حقوق و اسناد هزينه هاي جاري ، عمراني و انتقالي و فهرست کسوربازنشستگي و رسيدگي به اسناد آنها .

·   صدور چک ، حواله ، تنخواه گردان و پرداخت هزينه هاي اداره کل با رعايت مقررات مربوطه .

·   رسيدگي به اسناد اموال و کالاهاي خريداري شده از نظر انطباق با قوانين و مقررات مالي ورسيدگي به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبي و فروش و تحويل اموال و نگهداري اسناد هزينه و دفاتر اموال .

·   نگهداري دفاتر معين ،‌روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندي مستمر عمليات حسابداري و تهيه بيلان ماهانه و صورتحساب هاي ضروري اداره کل طبق قوانين و مقررات .

·   نگهداري حساب تنخواه گردان ،‌بدهکاري ، پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و تعقيب و تسويه و واريز آنها قبل از انقضاي مهلت قانوني .

·   تهيه و توزيع پروانه هاي شکار به واحدهاي تابعه و نگهداري حساب آنها و حفظ و نگهداري اوراق بهادار .

·   نگهداري حساب درآمدهاي اداره کل به تفکيک نوع درآمد .

·   دريافت انواع صورتحساب ها و گزارشهاي مالي از واحدهاي تابعه و تفکيک و طبقه بندي آنها .

·   تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه در پايان هرسال .

·   پاسخگويي به هيئت حسابرسان اعزامي از ديوان محاسبات در مورد رسيدگي به حسابهاي اداره کل و همکاري مطلوب جهت تسريع در بهبود امر رسيدگي .

استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزينه هاي انجام شده اعم از بودجه جاري و عمراني به تفکيک فعاليت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .

شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"