اداره امور مالی

1402/2/13 چهارشنبه انتشار اطلاعات تفصیلی هزینه کرد محیط زیست استان 1401
1401/12/11 پنجشنبه اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سال مالی 1401
اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
سال مالی 1401
عنوان واحد سنجش دریافتی پرداختی
اعتبارات هزینه ای ریال                102,011,822,465                102,004,298,100
اعتبارات تملکی ریال                   93,381,000,000                    6,316,539,117
ابلاغی ریال                   84,420,000,000                    1,082,569,000

 
1398/6/12 سه‌شنبه

اداره امورمالي


شرح وظائف اداره امور مالي

·   درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصيصي بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانوني و نگهداري حساب آنها .

·   درخواست وجه از سازمان بازنشستگي کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران .

·   نگهداري حساب اعتبارات و تعهدات به تفکيک برنامه ها ، فعاليتها ،‌پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصيصي و ارائه گزارش نهايي اعتبارات هزينه شده .

·   تهيه و تنظيم ليست حقوق و اسناد هزينه هاي جاري ، عمراني و انتقالي و فهرست کسوربازنشستگي و رسيدگي به اسناد آنها .

·   صدور چک ، حواله ، تنخواه گردان و پرداخت هزينه هاي اداره کل با رعايت مقررات مربوطه .

·   رسيدگي به اسناد اموال و کالاهاي خريداري شده از نظر انطباق با قوانين و مقررات مالي ورسيدگي به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبي و فروش و تحويل اموال و نگهداري اسناد هزينه و دفاتر اموال .

·   نگهداري دفاتر معين ،‌روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندي مستمر عمليات حسابداري و تهيه بيلان ماهانه و صورتحساب هاي ضروري اداره کل طبق قوانين و مقررات .

·   نگهداري حساب تنخواه گردان ،‌بدهکاري ، پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و تعقيب و تسويه و واريز آنها قبل از انقضاي مهلت قانوني .

·   تهيه و توزيع پروانه هاي شکار به واحدهاي تابعه و نگهداري حساب آنها و حفظ و نگهداري اوراق بهادار .

·   نگهداري حساب درآمدهاي اداره کل به تفکيک نوع درآمد .

·   دريافت انواع صورتحساب ها و گزارشهاي مالي از واحدهاي تابعه و تفکيک و طبقه بندي آنها .

·   تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه در پايان هرسال .

·   پاسخگويي به هيئت حسابرسان اعزامي از ديوان محاسبات در مورد رسيدگي به حسابهاي اداره کل و همکاري مطلوب جهت تسريع در بهبود امر رسيدگي .

استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزينه هاي انجام شده اعم از بودجه جاري و عمراني به تفکيک فعاليت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"