اداره مدیریت عملکرد

1392/6/25 دوشنبه

اداره مديريت عملکرد

شرح وظايف اداره مديريت عملکرد:

·    بازرسي مستمر و دوره اي از واحدهاي تابعه استاني براي سنجش ميزان مطابقت عملکرد اقدام کنندگان با اهداف،برنامه ها،دستورالعملها،و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي به منظور ارزيابي عملکردو يافتن کاستي ها،سوء مديريت و انحرافات از سياستهاي تعيين شده و ارائه راه حلها و پيشنهادات براي رفع آنها.

·  بازرسي و سنجش ميران رضايت مردم از واحدهاي مختلف اداره کل و نحوه برخورد مديران و کارمندان با ارباب رجوع در سطح استان و ارايه گزارش مربوطه به دبيرخانه شوراي تحول اداري استان به منظور اجراي مقررات مرتبط

·     برقراري ارتباط با سازمان بازرسي استان و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور،کميسيون اصول88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظرسنجي دستگاهها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات.

·       تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملکرداستان و واحدهاي تابعه با همکاري ستاد .

·     ارزيابي عملکرد واحدهاي استان بر اساس شاخصهاي اختصاصي و عمومي،تکميل فرمهاي مربوط و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي جهت ارايه به مراجع ذيصلاح از جمله کميسيون تحول اداري اداره کل.

·    انجام ارزيابي عملکرد ساليانه در سه سطح اداره کل – مديران و کارکنان به استناد دستورالعمل استقرار نظام ارزيابي عملکرد.

·     تهيه گزارشهاي ادواري در فواصل ماهانه،شش ماهه و سالانه براي اطلاع مدير کل استان از عملکرد واحدهاي مختلف.

·  دريافت شکايات حضوري و مکتوب مردم(مراجعان) از واحدها و کارمندان اداره کل و بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شکايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاکي.

·   پيگيري نامه هاي مردمي دريافت شده از سامد و سامانه ارتباط مردمي اداره کل و يا مراجعه حضوري مردم در سفر مقامات به استان ها.

·     انجام وظايف دبيرخانه پيشگيري و مبارزه با رشوه در اداره کل.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"