اداره یگان حفاظت

1392/6/25 دوشنبه

اداره يگان حفاظت

شرح وظايف اداره يگان حفاظت 

·     راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با شکار و صيد غير مجاز ، تخريب محيط زيست و مسببين آلودگي زيست محيطي و انجام اقدامات لازم در زمينه دستگيري متخلفين ذيربط و تشکيل پرونده و معرفي به مقامات ذيصلاح قضايي با همکاري واحد حقوقي .

·   برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزش نظامي و نحوه بکار گيري سلاح جهت محيط بانان وماموران اجرايي

·     تامين اسلحه و مهمات و تجهيزات مورد نياز محيط بانان و توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جداول مصوب سازماني در سطح اداره کل .

·    ساماندهي مجوز حمل سلاح سازماني مامورين اجرايي.

·     جمع آوري و ارزيابي مستمر اخبار و اطلاعات در خصوص تخريب و آلودگي محيط زيست و شکار و صيد غير مجاز در سطح استان وارايه راهکارهاي لازم جهت پيشگيري از آن .

·  انجام اقدام لازم در خصوص گسترش همکاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در کشف جرايم در ادارات کل حفاظت محيط زيست استانها.

·   انجام هماهنگي هاي لازم با ناجا و مراجع قضايي در زمينه تعقيب و ادامه پيگيري متخلفين زيست محيطي در خارج از حوزه استحفاظي شهرستان محل وقوع جرم.

·     انجام هماهنگي هاي لازم با ساير دستگاههاي اجرايي و انجام عمليات اطفاء حريق در مناطق آزاد، شکار ممنوع و مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان و انجام امورامدادي لازم.

·    حفاظت از اموال ،‌اماکن ، مستحدثات و جلوگيري از آسيب رساني به آنها در مناطق آزاد و تحت مديريت.

·   همکاري با گشتهاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست اعم از آب ، هوا و خاک و تنوع زيستي.

·  همکاري با گشتهاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از فعاليت مراکز غير قانوني کارگاههاي تاکسيدرمي و مراکز فروش غير قانوني حيوانات تاکسيدرمي شده و مراکز غير مجاز و تکثير و پرورش حيات وحش در حوزه استان مطابق با ضوابط و مقررات مربوط.

·  نظارت بر چيدمان و عملکرد پرسنل يگان .شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"