شرح وظایف اداره یگان حفاظت
اداره یگان حفاظت

·        رئیس (فرمانده )
·        کارشناس اطلاعات و عملیات
·        کارشناس انتظامی
·        کارشناس ارتباطات و مخابرات
·        محیط بان راننده
·        محیط بان اسلحه دار
·        محیط بان
·        محیط بان

شرح وظایف اداره یگان حفاظت

·     راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با شکار و صید غیر مجاز ، تخریب محیط زیست و مسببین آلودگی زیست محیطی و انجام اقدامات لازم در زمینه دستگیری متخلفین ذیربط و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات ذیصلاح قضایی با همکاری واحد حقوقی .
·         برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش نظامی و نحوه بکار گیری سلاح جهت محیط بانان وماموران اجرایی
·     تامین اسلحه و مهمات و تجهیزات مورد نیاز محیط بانان و توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر جداول مصوب سازمانی در سطح اداره کل .
·          ساماندهی مجوز حمل سلاح سازمانی مامورین اجرایی.
·     جمع آوری و ارزیابی مستمر اخبار و اطلاعات در خصوص تخریب و آلودگی محیط زیست و شکار و صید غیر مجاز در سطح استان وارایه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از آن .
·     انجام اقدام لازم در خصوص گسترش همکاری با عوامل انتظامی محل ماموریت در کشف جرایم در                ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها.
·     انجام هماهنگی های لازم با ناجا و مراجع قضایی در زمینه تعقیب و ادامه پیگیری متخلفین زیست محیطی در خارج از حوزه استحفاظی شهرستان محل وقوع جرم.
·     انجام هماهنگی های لازم با سایر دستگاههای اجرایی و انجام عملیات اطفاء حریق در مناطق آزاد، شکار ممنوع و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان و انجام امورامدادی لازم.
·         حفاظت از اموال ،‌اماکن ، مستحدثات و جلوگیری از آسیب رسانی به آنها در مناطق آزاد و تحت مدیریت.
·     همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک و تنوع زیستی.
·     همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از فعالیت مراکز غیر قانونی کارگاههای تاکسیدرمی و مراکز فروش غیر قانونی حیوانات تاکسیدرمی شده و مراکز غیر مجاز و تکثیر و پرورش حیات وحش در حوزه استان مطابق با ضوابط و مقررات مربوط.
·         نظارت بر چیدمان و عملکرد پرسنل یگان .