- اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی

1392/6/26 سه‌شنبه

اداره پشتيباني ، فني و مهندسي

شرح وظائف اداره پشتيباني و فني و مهندسي
 

·   اجراي دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،‌آيين نامه ها و کليه ضوابط مربوط به امور ساختماني و پيمانکاران و مهندسين مشاور از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ابلاغ به واحدهاي استاني و ذيربط و نظارت بر نحوه اجراي آنها.

·   انجام امورمربوط به معاملات عمده اداره کل مانند مزايده و مناقصه و تنظيم اسناد و تکميل مدارک و مستندات ذيربط و انجام امور دبيرخانه کميسيون معاملات و رعايت اصول و مقررات ذيربط با هماهنگي امور حقوقي اداره کل .

·   تنظيم و نگهداري حساب تنخواه گردان و ساير صورتحسابهاي ضروري و تهيه و ارائه گزارشهاي لازم.

·   انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشيابي و تعيين صلاحيت پيمانکاران و مشاوران ذيربط .

·   ارايه گزارش پيشرفت انجام کار براساس جدول زمان بندي و نقشه اجراي کار .

·   پيش بيني و حصول اطمينان از منابع مالي معامله ( تامين اعتبار)، -تعيين نوع معامله - تهيه اسناد معامله- ارزيابي کيفي طرف معامله- فراخوان معامله .

·   دريافت پاکت پيشنهادي ، ارزيابي پيشنهادها و تعيين برنده معامله - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله-تجديد يا لغو معامله .

·   نگهداري و طبقه بندي اسناد مربوط به معاملات نظير نقشه هاي اجراي کار وجداول زمان بندي .

·   اداره امورانبارو انجام امورمربوطه به بيمه و شماره گذاري وسائط نقليه موتوري و شناورها .

·   تنظيم ليست اموال و کالاهاي مورد نياز اداره کل و خريد آنها براساس اعتبارات مصوب با رعايت مقررات

·   اجراي سياست ها و برنامه هاي فني و مهندسي سازمان در راستاي تحقق اهداف سازمان در سطح اداره کل.شامل: نقشه ساختمان ها در مناطق شهري و مناطق تحت مديريت ، حصارکشي ها و تاسيسات مستقر در مناطق تحت مديريت با همکاري معاونت فني و ارائه برنامه اجرايي طرح هاي پيش بيني شده و پيشنهاد اعتبار .

·   اولويت بندي و مطالعات توجيهي در خصوص طرح هاي فني و مهندسي استاني تهيه شرح خدمات مهندسي.

·   تهيه و تدوين طرح جا و مکان واحدهاي حوزه مرکزي سازمان.

·   انجام اقدام لازم در جهت تامين ، نگهداري وتوزيع تجهيزات، ماشين آلات ، ملزومات اداري ومصرفي بين واحدها براساس نيازها ودرخواستهاي مورد نظر.

·   انجام کليه امور مربوط به نگهداري ، تعمير و سرويس وسائط نقليه موتوري ، موتورهاي مولد برق ، پمپ‌هاي آب، وسايل فني و تجهيزات ساختمان و فضاي سبز ، تلفن ها ، بيسيم ها و ابنيه ملکي سازمان و همچينن نظارت برتنظيف مستمر ساختمانهاي حوزه مرکزي و محوطه هاي مربوط.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"