اداره نظارت و پایش   
·        رئیس
·        کارشناس مسئول پایش محیط زیست 
·        کارشناس پایش  محیط زیست 
·        کارشناس پایش  محیط زیست 
·        کارشناس پایش محیط زیست
·         کارشناس پایش محیط زیست
·        کارشناس مسئول نظارت و بازرسی (بانام )  
 
شرح وظائف اداره نظارت و پایش
·     راهبری و اجرای برنامه های کنترل و پایش محیط زیست در حوزه انسانی و طبیعی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی .
·     انجام گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک. و انجام بازدیدهای ادواری به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی وتولیدی
·         نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی(غیرخوداظهاری )انجام شده توسط ادارات تابعه
·     تدوین برنامه های نمونه برداری از منابع آلاینده محیط زیست جهت تشخیص نوع آلودگی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات با همکاری واحد آزمایشگاه به منظورجلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی و کیفی با بهره گیری از روش های نوین .
·         راهبری ایستگاههای پایش محیطی سنجش آلودگی هوا و آب شامل: جانمایی، برنامه ریزی جهت توسعه سیستم های پایش، اطمینان از عملکرد سیستم های کنترل ، ، حفظ و نگهداری و کالیبراسیون و تعمیر دوره ای
·     جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی هوا و صنایع آلاینده و تقویت بانک اطلاعاتی به منظور ارائه هشدارهای لازم و ارایه به حوزه معاونت فنی
·     نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و مداوم (آنلاین) آلودگی در منابع زیست محیطی (هوا ، آب و خاک) با بهره گیری ازفن آوری های پیشرفته
·         برنامه ریزی جهت مبادله اطلاعات پایش لحظه ای استان در سامانه نظام یکپارچه پایش محیط زیست کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.
·         نظارت بر نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروی سبک و سنگین.
·          نظارت برنحوه پیگیری اخطاریه های زیست محیطی صادره توسط ادارات تابعه
·         بررسی و پاسخگویی به شکواییه های واصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی با همکاری واحد مدیریت عملکرد اداره کل.
·         مکانیابی محل دفن انواع پسماندهاونظارت برچگونگی دفع وامحاء پسماندها
·     بررسی تخریب وتصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مدیریت وبرنامه های بازسازی زونهای آسیب دیده وشناسایی منابع آلوده کننده زیستگاه ها و مناطق تحت مدیریت.
·     نظارت بر نحوه بهره برداری از منابع طبیعی (سطحی و زیرزمینی) از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و ... در مناطق تحت مدیریت .
·         اجرای راهکارهای ارائه شده در خصوص حفاظت نمونه های گیاهی، جانوری و زمین شناختی در اکوسیستم های کشور ( با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان) .
·     جمع آوری نمونه های بیولوژیک (DNA، بافت، بذر، سویه، سلول، جنین و ارگان و ...) با استفاده از شرایط فراسرد جهت احیاء و حفاظت گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم بومی استان .
·     جمع آوری وتهیه نمونه از گونه های گیاهی و جانوری به منظور انجام برنامه های تحقیقاتی و همچنین تهیه نمونه برای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های حیات وحش .
·         جمع آوری فسیل های مهره دار، بی مهره، گیاهی و نمونه های سنگ و کانی در همکاری با واحد موزه.
·         برگزاری گشت های دریایی جهت شناسایی نوع آلاینده ها و برنامه ریزی جهت جلوگیری و رفع آن در محیط های دریایی و ساحلی .
·         نظارت بر راه اندازی پایش بیولوژی آبهای ساحلی - دریایی شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامتر های بیولوژیک و همینطور گونه های مهم آبزی (پرندگان آبزی دریایی، پستانداران دریایی، لاک پشت های دریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...).