اداره نظارت و پایش

1392/6/26 سه‌شنبه

اداره نظارت و پايش

 

شرح وظائف اداره نظارت و پايش

·     راهبري و اجراي برنامه هاي کنترل و پايش محيط زيست در حوزه انساني و طبيعي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي از سوي سازمان مرکزي .

·     انجام گشتهاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست اعم از آب ، هوا و خاک. و انجام بازديدهاي ادواري به منظور نظارت بر فعاليت واحدهاي صنعتي وتوليدي

·         نظارت بر نحوه انجام پايش هاي ادواري زيست محيطي(غيرخوداظهاري )انجام شده توسط ادارات تابعه

·     تدوين برنامه هاي نمونه برداري از منابع آلاينده محيط زيست جهت تشخيص نوع آلودگي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمايشات با همکاري واحد آزمايشگاه به منظورجلوگيري از آلودگي محيط اعم از کمي و کيفي با بهره گيري از روش هاي نوين .

·         راهبري ايستگاههاي پايش محيطي سنجش آلودگي هوا و آب شامل: جانمايي، برنامه ريزي جهت توسعه سيستم هاي پايش، اطمينان از عملکرد سيستم هاي کنترل ، ، حفظ و نگهداري و کاليبراسيون و تعمير دوره اي

·     جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به ايستگاه هاي پايش آلودگي هوا و صنايع آلاينده و تقويت بانک اطلاعاتي به منظور ارائه هشدارهاي لازم و ارايه به حوزه معاونت فني

·     نظارت بر نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش لحظه اي و مداوم (آنلاين) آلودگي در منابع زيست محيطي (هوا ، آب و خاک) با بهره گيري ازفن آوري هاي پيشرفته

·         برنامه ريزي جهت مبادله اطلاعات پايش لحظه اي استان در سامانه نظام يکپارچه پايش محيط زيست کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.

·         نظارت بر نحوه فعاليت مراکز معاينه فني خودروي سبک و سنگين.

·          نظارت برنحوه پيگيري اخطاريه هاي زيست محيطي صادره توسط ادارات تابعه

·         بررسي و پاسخگويي به شکواييه هاي واصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي با همکاري واحد مديريت عملکرد اداره کل.

·         مکانيابي محل دفن انواع پسماندهاونظارت برچگونگي دفع وامحاء پسماندها

·     بررسي تخريب وتصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مديريت وبرنامه هاي بازسازي زونهاي آسيب ديده وشناسايي منابع آلوده کننده زيستگاه ها و مناطق تحت مديريت.

·     نظارت بر نحوه بهره برداري از منابع طبيعي (سطحي و زيرزميني) از قبيل معادن، جنگلها، مراتع، اراضي و ... در مناطق تحت مديريت .

·         اجراي راهکارهاي ارائه شده در خصوص حفاظت نمونه هاي گياهي، جانوري و زمين شناختي در اکوسيستم هاي کشور ( با تاکيد بر مناطق تحت مديريت سازمان) .

·     جمع آوري نمونه هاي بيولوژيک (DNA، بافت، بذر، سويه، سلول، جنين و ارگان و ...) با استفاده از شرايط فراسرد جهت احياء و حفاظت گونه هاي گياهي، جانوري و ميکروارگانيسم بومي استان .

·     جمع آوري وتهيه نمونه از گونه هاي گياهي و جانوري به منظور انجام برنامه هاي تحقيقاتي و همچنين تهيه نمونه براي موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاه هاي حيات وحش .

·     ايجاد ارتباط ، اطلاع رساني و همکاري با مسئولين و بوميان مناطق ، جهت ارتقاي آگاهي و تنوير افکار عمومي به منظور پايش و حفاظت از محيط زيست در همکاري با کارکنان آموزش .

·         جمع آوري فسيل هاي مهره دار، بي مهره، گياهي و نمونه هاي سنگ و کاني در همکاري با واحد موزه.

·         برگزاري گشت هاي دريايي جهت شناسايي نوع آلاينده ها و برنامه ريزي جهت جلوگيري و رفع آن در محيط هاي دريايي و ساحلي .

·         نظارت بر راه اندازي پايش بيولوژي آبهاي ساحلي - دريايي شامل پارامترهاي فيزيکوشيميايي، پارامتر هاي بيولوژيک و همينطور گونه هاي مهم آبزي (پرندگان آبزي دريايي، پستانداران دريايي، لاک پشت هاي دريايي، ماهيان، مهره داران و بي مهرگان وابسته به دريا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، توليد مثل، تغييرات جمعيتي، ذخاير و زيست توده، مهاجرت و ...).

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"