مستندات آماري پايش

1397/2/8 شنبه
عملكرد اداره كل حفاظت محيط زيست فارس سال 1399 - کلیه بخش ها
 
 
ردیف شاخصهای توسعه واحد سنجش سال 1399 (تا تاریخ 99/12/20)
1 آموزش همگانی  حفاظت  از محیط زیست             نفر ساعت 9226
2 آمار حیات وحش پستانداران(کل و بزو قوچ ومیش) راس 16001
3 آمار پرندگان آبزی قطعه 43271
4 بررسی و صدور مجوز احداث فقره 2460
5 بررسی و صدور مجوز بهره برداری فقره 497
6 سلا حهای شکاری  کشف شده از متخلفین قبضه 1190
7 پروندهای تخلف شکار و صید فقره 1092
8 نسبت آرا قضایی صادره  به نفع محیط زیست به کل آرا درصد 94
9 ضرر و زیان وصول شده ناشی از تخریب محیط زیست میلیون ریال 20655
10 میزان اخطار رفع آلودگی به واحد های آلاینده تعداد 802
11 اخطار تعطیلی به واحد های آلاینده تعداد 6
12 اعمال ماده 688 برای واحد های آلاینده پرونده 25
13 پایش روزانه و شبانه واحد های صنعتی واحد 1484

 
 
گزارش مناقصات و مزایده محیط زیست فارس در سال 1399 

گزارش

آمار نظارت و پایش
   
  
 


 

 

گزارشات آماری
1398/5/9 چهارشنبه
 شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» 
1398/5/9 چهارشنبه
لوگوی استان فارس
1398/4/29 شنبه
logo
1397/2/8 شنبه
عملكرد اداره كل حفاظت محيط زيست فارس سال 1399 - کلیه بخش ها
 
 
ردیف شاخصهای توسعه واحد سنجش سال 1399 (تا تاریخ 99/12/20)
1 آموزش همگانی  حفاظت  از محیط زیست             نفر ساعت 9226
2 آمار حیات وحش پستانداران(کل و بزو قوچ ومیش) راس 16001
3 آمار پرندگان آبزی قطعه 43271
4 بررسی و صدور مجوز احداث فقره 2460
5 بررسی و صدور مجوز بهره برداری فقره 497
6 سلا حهای شکاری  کشف شده از متخلفین قبضه 1190
7 پروندهای تخلف شکار و صید فقره 1092
8 نسبت آرا قضایی صادره  به نفع محیط زیست به کل آرا درصد 94
9 ضرر و زیان وصول شده ناشی از تخریب محیط زیست میلیون ریال 20655
10 میزان اخطار رفع آلودگی به واحد های آلاینده تعداد 802
11 اخطار تعطیلی به واحد های آلاینده تعداد 6
12 اعمال ماده 688 برای واحد های آلاینده پرونده 25
13 پایش روزانه و شبانه واحد های صنعتی واحد 1484

 
 
گزارش مناقصات و مزایده محیط زیست فارس در سال 1399 

گزارش

آمار نظارت و پایش
   
  
 


 

 

بيشتر
 شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»