.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 
امتیاز دهی
 
 

شرح وظایف
 
اداره اموراداری
·        رئیس
·        کارشناس طبقه بندی مشاغل
·        کارشناس مسئول اموراداری
·        کارشناس اموراداری
·        کارشناس امور اداری
·        کارشناس امور اداری
·        مسئول خدمات اداری و مالی
·        متصدی خدمات اداری (با نام )
شرح وظائف اداره امور اداری
·   ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نیازهای آموزشی برحسب تقویم آموزشی سازمان ، اجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص دوره های طی شده کارکنان.
·   اجرای قوانین ، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام ، مرخصی ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی ،‌خرید خدمت و سایرامور تفویضی از سازمان .
·   اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه .
·   ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری ،‌طبقه بندی ، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه ، شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت و ........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح .
·   صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان .
·   انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجامحضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .
·   اداره اموردبیرخانه ،‌ثبت و صدور ، توزیع ،تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .
·   اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل .
1