اخبار زاگرس فارس
برگزاری جلسه هماهنگی برنامه حفاظت و توسعه پایدارکوهستان زاگرس مرکزی
"برگزاری جلسه هماهنگی برنامه حفاظت و توسعه پایدارکوهستان زاگرس مرکزی"
در تاریخ 20/3/95 به منظور هماهنگی های لازم جهت برنامه حفاظت و توسعه پایدارکوهستان زاگرس مرکزی، جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در محل دفتر این معاونت تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه دکتر ولوی مدیر کل محیط زیست استان فارس، با اشاره به مطرح شدن برنامه حفاظت و توسعه پایدار در دو جلسه از جلسات کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار و امضای تفاهم نامه مشترک به منظور اجرای برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس مرکزی توسط استانداران چهار استان، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشورو معاون امور تولیدی سازمان مدیرت وبرنامه ریزی کشور، موضوع جلسه را نهایی نمودن تصویب برنامه در کارگروه آمایش جهت مطرح شدن در شورای برنامه ریزی استان عنوان کرد.
دکتر طبیبی رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و محمدعلی محمدی، رییس گروه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، نیز مباحثی را در راستای اجرایی کردن برنامه عنوان نمودند.
در پایان این جلسه، مقرر گردید در اولین فرصت، کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار تشکیل و اجرایی نمودن کمیته و دبیرخانه استانی، با حضور خانم ابوالقاسمی مدیر ملی طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، در دستور کار قرار گیرد و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان مطرح گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر