اطلاعیه

فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»

فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»

فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»

فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»

فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»

فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
فراخوان « شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99»
با عنایت به اینکه هر ساله در روز جهانی تالاب ها 2 فوریه مصادف با 14 بهمن ماه، برنامه انتخاب «قهرمان تالابی» و «محیط بان نمونه تالابی» به منظور شناسایی تجربیات موفق مرتبط با حفظ و حراست از عرصه های تالابی و اشاعه فرهنگ تالابی صورت می پذیرد، لذا خواهشمند است با توجه به اینکه فراخوان پیوست «شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب و محیط بان نمونه تالابی سال 99» به انضمام شرایط شرکت کنندگان و مدارک مورد نیاز، از اواخر آذرماه سال جاری بر روی پورتال سازمان قرار می گیرد، تربیتی اتخاذ گردد تا موضوع رویداد مذکور به نحو مقتضی به تمامی ادارات ذیربط استانی و همکاران اطلاع رسانی گردد. در خصوص محیط بان نمونه تالابی، تایید مستندات و مدارک ارسالی و اقدامات شاخص توسط اداره کل استان مربوط ضروری است. لازم به ذکر است مهلت ارسال مدارک و مستندات حداکثر تا تاریخ 99/10/20 می باشد.

اطلاعات تکمیلی در مورد فراخوان را در تصاویر پیوستی مشاهده فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید