فیلم

آرامش و امنیت گورهای ایرانی در بهرام گور، نتیجه سال ها حفاظت صادقانه محیط بانان و کارشناسان حیات وحش   گله های گور خر آسیایی  بهرام گور فارس خرداد ۱۴۰۲ فیلم: جواد آرمان مهر
آرامش و امنیت گورهای ایرانی در بهرام گور، نتیجه سال ها حفاظت صادقانه محیط بانان و کارشناسان حیات وحش گله های گور خر آسیایی بهرام گور فارس خرداد ۱۴۰۲ فیلم: جواد آرمان مهر
1402/4/7 چهارشنبه
آرامش و امنیت گورهای ایرانی در بهرام گور، نتیجه سال ها حفاظت صادقانه محیط بانان و کارشناسان حیات وحش گله های گور خر آسیایی بهرام گور فارس خرداد ۱۴۰۲ فیلم: جواد آرمان مهر
آرامش و امنیت گورهای ایرانی در بهرام گور، نتیجه سال ها حفاظت صادقانه محیط بانان و کارشناسان حیات وحش گله های گور خر آسیایی بهرام گور فارس خرداد ۱۴۰۲ فیلم: جواد آرمان مهر
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"