.
لیست آزمایشگاه معتمد
1398/5/9 چهارشنبه
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید
1398/5/9 چهارشنبه
لوگوی استان فارس
1398/4/29 شنبه
logo
1390/2/7 چهارشنبه

فهرست آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست دراستان فارس  تاریخ تنظیم : مهر 99

رديف نام آزمايشگاه وضعيت نشاني فاکتورهاي قابل سنجش

1

شرکت آب و فاضلاب شيراز
1400/08/22
شيراز-  خيابان ملاصدرا- خيابان شهيد نمازي-حوزه معاونت بهره برداري آب و فاضلاب شيراز  تلفاکس: 36471965
 • شیمی:  کلسيم و منيزيم،کدورت،دترجنت، سولفات، فسفات،چربی و روغن،کلراید،قلیاییت کل،سختی کل،دما NO3- ,NO22-, NH3, EC,Na, K ,pH, BOD,DO, COD,TDS
 • فلزات سنگین: Pb,Cd,Cu,Zn در نمونه های محلول
 
2
ايمن طب زاگرس 99/10/5
شيراز - شهرك استقلال - خيابان تلاش- كوچه4 پلاك 38- طبق دوم - كد پستي 57379-71898  تلفن :36202387
 • گازهای  خروجی دودکش: ,Co , Co 2 , H2S , NoX , No , No2   O2
 • گازهای محیطی: H2s, O3 , So2  Co, No2,
 • ذرات محیطی : ,pm10  pm 2.5
 • صوت:Leq(30 min), Lmin , Lmax
 • گازهای خروجی اگزوز خودرو:-No , NoX , HC , Co , Co2 لامبدا
3

آزمايشگاه آرا زيست پارسيان مهر
(شرکت مهندسين مشاورآبزي پرور)
99/10/5
شيراز-  فلکه اطلسي-  روبروي هتل اطلس-کوچه 3-پلاک 11 تلفاكس: 32271456-32271458
 • شیمی: کلر آزاد- پتاسیم-سدیم- فسفات-آمونیاک- هدایت الکتریکی- نیتریت- نیترات-کدورت-بی کربنات-کلراید-سولفات-کلسیم منیزیم- دما-شوری- روغن و چربی-قلیاییت- دترجنت-کربنات   pH- DO-TSS-TDS-COD-BOD-T.Hatdness   
 • خاک:-pH درصد رطوبت   درصد کل مواد خنثی شونده  خاک - هدایت الکتریکی -  سدیم - پتاسیم - کربن آلی- بافت خاک- کلراید- بی کربنات- سولفات- کلسیم- منیزیم- درصد اشباع-چگالی حقیقی ذرات خاک
 • بیولوژی:توتال کلیفرم- فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس-باسیلوس استئاروترموفیلوس
4
شرکت مهندسي ايمن کيا صنعت
99/10/05 شيراز - خيابان فلسطين –خيابان معدل غربي-پلاک 216 واحد 1
تلفكس:071-32307435-32357158
 
 • شیمی: PH- DO-TSS-TDS-COD-BOD  -T.Hatdness  و کلر آزاد-پتاسیم- سدیم-منیزیم-کلسیم-فسفات-آمونیاک-کربنات-هدایت الکتریکی- دما-شوری- رنگ- فنل- سولفید- سولفیت- سیانید- فلوراید-قلیائیت-چربی- نیتریت- نیترات- کدورت-دترجنت- کلراید سولفات-بیکربنات
 • فلزات سنگین: در نمونه های جامد و محلول Cu-Fe-Mn-Pb-Zn-Cd-Co-Cr-Ag-Hg
 • ترکیبات نفتی و سموم: Fluoranthene –Phenanthrene –Fluorene- Acenaphthene – Acenaphthylen- Pyren  Pcb 28- Pcb44-Pcb52- PCB 101- PCB 153- PCB 138-PCB180
در نمونه های محلول: بنزن، تولوئن،اتیل بنزن، زایلن
 • خاک: -PH درصد رطوبت   درصد مواد خنثی شونده - هدایت الکتریکی عصاره اشباع -  سدیم - پتاسیم - درصد مواد آلی- بافت خاک- کلراید - سولفات- کلسیم- منیزیم- کربن آلی- درصد اشباع
 • بیولوژی: توتال کلیفرم- فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس-باسیلوس استئاروترموفیلوس
 • منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش- H2S-NOX-SO2-O2-CO-CO2-NO-NO2-CXHY
 • منابع سیار-گازها و ذرات محیطی:CO -NO2-SO2-O3-PM10-PM2.5 ،  اتیل بنزن زایلن- تولوئن- متازایلن- ارتوزایلن-بنزن
 • صوت:Leq(30 min)-Lmin-Lmax
 • گازهای خروجی از اگزوز خودرو:Co-Co2-No-CxHy-O2-LAMBDA


5


شرکت زاگرس آب شناس فارس


1401/6/27


شيراز-  بلوار ارم -  مجاور ساختمان سازمان آب منطقه اي  تلفاكس: 32251229 – 32251031
 • شیمی :
PH ,EC, TDS, DO,  ، منیزیم ،سدیم ،کلسیم ،آمونیاک ،سولفات ،کدورت ،رنگ ،دما، فسفات ،سیانید، فلوراید ، کلراید، کلر آزاد، چربی و روغن ، دترجنت ، پتاسیم، مواد قابل ته نشینی، کل مواد معلق فرار
 • فلزات سنگین:
Co ,Mn ,Cu ,Ni , Pb, V ,Zn, Cr, Au,B , Ag, Cd, Sb, As,Se, Mo ,Ba , Al
 • خاک:
مجموع مواد آلی ،درصد اشباع خاک ،درصد رطوبت خاک ، PH خاک ، EC خاک، مواد آلی خاک ، TNV
 • بیولوژی:
توتال کلیفرم، فکال کلیفرم ، باسیلوس استئاروترموفیلوس ، باسیلوس سوبتلیس6


مجتمع آزمايشگاهي پرهام گستر1400/8/28
1-  شيراز-  خيابان حر-  کوچه 1- پلاک 5
2- شيراز- بلوار آزادي- روبروي پارک شهر – کوچه 21
تلفن: 32250657-071 -32251579-071
32275710 و32275711-071
دورنگار:32251579
 • شیمی:  نیتریت ، نیترات، آمونیاک ، چربی، روغن، قلیائیت کل (کربناتها و بی کربنات ها) ،کلراید، سختی کل، کلسیم ، منیزیم ، سدیم، پتاسیم ،سولفات، هدایت الکتریکی فرمالدئید، سیانید، سولفید، فلوراید ، دترجنت ،کدورت و BOD, COD, TSS,TDS,PH, DO
 • فلزات سنگین:
 در نمونه های محلول و جامد Cd,Fe,Co,Zn,Cr,Cu,Ni,Al,Hg
 • خاک:  درصد رطوبت، درصد اشباع ،بافت خاک،پتاسیم، منیزیم،سدیم، چگالی ذرات، TNV,EC,PH
 • بیولوژی:
 •  توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس
7 ایمن ناظر فارس
1401/5/30
(تا زمان ارائه تعهد نامه محضری در سامانه ثبت نمی گردد)
آباده- بلوار جمهوری- جنب شرکت سایپا
تلفن: 07144354002
همراه: 09177517760
 • ذرات خروجی دودکش (منابع ثابت):
 • TSP
 • گازهای خروجی دودکش (منابع ثابت):
 • NOx , NO2 , NO , CO , O2  , SO2
 • ذرات محیطی:
 • PM10 , PM2.5
 • صوت:
 • Leq max , Leq min
8 مدیریت پسماند شهرداری شیراز 99/6/14
(انقضاء گواهینامه و تقاضای صدور مجدد)
شیراز- بلوار استقلال- نبش بلوار بعثت-کدپستی: 7184687788
تلفن:40-36489236
نمابر:36489397
 • شیمی: EC-pH- DO-TSS-TDS-COD-BOD-NH4+ - PO4-3 –CA2+ -Mg 2+ -Na+ -k+ - Cl- -T.Hardness – - سختی کلسیم – سختی منیزیم- دما
 • خاک: درصد رطوبت –  درصد اشباع- گل اشباع- هدایت الکتریکی عصاره اشباع -  سدیم عصاره اشباع- پتاسیم عصاره اشباع- درصد مواد آلی


* * * حمایت از کالای ایرانی * * *