.
لیست آزمایشگاه معتمد
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید
logo

فهرست آزمايشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محيط زيست دراستان فارس  تاریخ تنظیم :آبان 98

رديف

نام آزمايشگاه

وضعيت

نشاني

فاکتورهاي قابل سنجش

1

شرکت آب و فاضلاب شيراز

22/8/1400

شيراز-  خيابان ملاصدرا- خيابان شهيد نمازي-حوزه معاونت بهره برداري آب و فاضلاب شيراز  تلفاکس: 36471965

 • شیمی:  کلسيم، منيزيم، سدیم ، پتاسیم، آمونیاک، نیترات، کدورت، سولفات، فسفات، چربی و روغن، قلیاییت کل، کربنات ، بیکربنات ، سختی کل,pH, BOD,EC, TSS, COD,  
 • فلزات سنگین: سرب و مس در نمونه های محلول
 • بیولوژی: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم

 

2

ايمن طب زاگرس

5/10/99

شيراز - شهرك استقلال - خيابان تلاش- كوچه4 پلاك 38- طبق دوم - كد پستي 57379-71898  تلفن :36202387

 • گازهای  خروجی دودکش: ,Co , Co 2 , H2S , NoX , No , No2   O2
 • گازهای محیطی: H2s, O3 , So2  Co, No2,
 • ذرات محیطی : ,pm10  pm 2.5
 • صوت:Leq(30 min), Lmin , Lmax
 • گازهای خروجی اگزوز خودرو:-No , NoX , HC , Co , Co2 لامبدا

3

آزمايشگاه آرا زيست پارسيان مهر

(شرکت مهندسين مشاورآبزي پرور)

5/10/99

شيراز-  فلکه اطلسي-  روبروي هتل اطلس-کوچه 3-پلاک 11 تلفاكس: 32271456-32271458

 • شیمی: کلر آزاد- پتاسیم-سدیم- فسفات-آمونیاک- هدایت الکتریکی- نیتریت- نیترات-کدورت-بی کربنات-کلراید-سولفات-کلسیم منیزیم- دما-شوری- روغن و چربی-قلیاییت- دترجنت-کربنات   pH- DO-TSS-TDS-COD-BOD-T.Hatdness   
 • خاک:-pH درصد رطوبت   درصد کل مواد خنثی شونده  خاک - هدایت الکتریکی -  سدیم - پتاسیم - کربن آلی- بافت خاک- کلراید- بی کربنات- سولفات- کلسیم- منیزیم- درصد اشباع-چگالی حقیقی ذرات خاک
 • بیولوژی:توتال کلیفرم- فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس-باسیلوس استئاروترموفیلوس

4

شرکت مهندسي ايمن کيا صنعت

5/10/99

شيراز - خيابان فلسطين –خيابان معدل غربي-پلاک 216 واحد 1

تلفكس:071-32307435-32357158

 

 • شیمی: PH- DO-TSS-TDS-COD-BOD  -T.Hatdness  و کلر آزاد-پتاسیم- سدیم-منیزیم-کلسیم-فسفات-آمونیاک-کربنات-هدایت الکتریکی- دما-شوری- رنگ- فنل- سولفید- سولفیت- سیانید- فلوراید-قلیائیت-چربی- نیتریت- نیترات- کدورت-دترجنت- کلراید سولفات-بیکربنات
 • فلزات سنگین: در نمونه های جامد و محلول Cu-Fe-Mn-Pb-Zn-Cd-Co-Cr-Ag-Hg
 • ترکیبات نفتی و سموم: Fluoranthene –Phenanthrene –Fluorene- Acenaphthene – Acenaphthylen- Pyren  Pcb 28- Pcb44-Pcb52- PCB 101- PCB 153- PCB 138-PCB180

در نمونه های محلول: بنزن، تولوئن،اتیل بنزن، زایلن

 • خاک: -PH درصد رطوبت   درصد مواد خنثی شونده - هدایت الکتریکی عصاره اشباع -  سدیم - پتاسیم - درصد مواد آلی- بافت خاک- کلراید - سولفات- کلسیم- منیزیم- کربن آلی- درصد اشباع
 • بیولوژی: توتال کلیفرم- فکال کلیفرم- باسیلوس سوبتلیس-باسیلوس استئاروترموفیلوس
 • منابع ثابت: ذرات خروجی دودکش- H2S-NOX-SO2-O2-CO-CO2-NO-NO2-CXHY
 • منابع سیار-گازها و ذرات محیطی:CO -NO2-SO2-O3-PM10-PM2.5 ،  اتیل بنزن زایلن- تولوئن- متازایلن- ارتوزایلن-بنزن
 • صوت:Leq(30 min)-Lmin-Lmax
 • گازهای خروجی از اگزوز خودرو:Co-Co2-No-CxHy-O2-LAMBDA

5

شرکت زاگرس آب شناس فارس

30/5/99

شيراز-  بلوار ارم -  مجاور ساختمان سازمان آب منطقه اي  تلفاكس: 32251229 – 32251031

 • شیمی: نیترات،فسفات، کلراید،قلیائیت، کل(کربناتها و بی کربناتها) سولفات،سختی کل،کلسیم، منیزیم،نیتریت، آمونیاک،کدورت،چربی و روغن، دترجنت، رنگ، پتاسیم ، سدیم ،فلوراید،سیانید، سولفیتTSS,SS ,pH, BOD, COD, ,TDS,EC,DO،
 • بیولوژی: T.coliform ,F.coliform
 • خاک: درصد رطوبت ، درصد اشباع ،بافت خاک،کلراید،سولفات، کلسیم،منیزیم،سدیم،پتاسیم،مواد آلی، EC, pH,TNV
 • فلزات سنگین: Fe,Ni,Ag,Cr,Zn,Cu,Mn,Mo,Pb, در نمونه های محلول و جامد.

6

مجتمع آزمايشگاهي پرهام گستر

28/8/1400

1-  شيراز-  خيابان حر-  کوچه 1- پلاک 5

2- شيراز- بلوار آزادي- روبروي پارک شهر – کوچه 21

تلفن: 32250657-071 -32251579-071

32275710 و32275711-071

دورنگار:32251579

 • شیمی:  نیتریت ، نیترات، آمونیاک ، چربی و روغن، قلیائیت کل ،کلراید، سختی کل، کلسیم ، منیزیم ،فسفات ، سدیم، پتاسیم ،سولفات، سولفید، سولفیت، هدایت الکتریکی ، فرمالدئید، سیانید، سولفید، فلوراید ، دترجنت ،کدورت، شوری، رنگ ،دما وBOD, COD, TSS, TDS , PH, DO  . SS,

 • فلزات سنگین: در نمونه های محلول و جامد Cd ,Fe ,Co ,Hg , Cu ,Al , Pb  ,Ni ,Zn,  Mn  ,Cr, Ar

 

 • خاک:  درصد رطوبت، درصد اشباع ،درصد مواد آلی ، بافت خاک،پتاسیم، منیزیم،سدیم، چگالی ذرات ، کلراید،سولفات،بیکربنات،کلسیم ، TNV,EC,PH.

 • بیولوژی: توتال کلیفرم، فکال کلیفرم، باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس

7

مدیریت پسماند شهرداری شیراز

14/6/99

شیراز- بلوار استقلال- نبش بلوار بعثت-کدپستی: 7184687788

تلفن:40-36489236

نمابر:36489397

 • شیمی: EC-pH- DO-TSS-TDS-COD-BOD-NH4+ - PO4-3 –CA2+ -Mg 2+ -Na+ -k+ - Cl- -T.Hardness – - سختی کلسیم – سختی منیزیم- دما
 • خاک: درصد رطوبت –  درصد اشباع- گل اشباع- هدایت الکتریکی عصاره اشباع -  سدیم عصاره اشباع- پتاسیم عصاره اشباع- درصد مواد آلی

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *