اداره امور آزمایشگاه

1392/6/26 سه‌شنبه

اداره امور آزمايشگاهها

 

شرح وظائف اداره امور آزمايشگاه ها

 

·     ايجاد هماهنگي بين آزمايشگاه اداره کل و کليه آزمايشگاههاي تابعه در جهت افزايش توان علمي و فني کادر آزمايشگاهي از طريق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربيات فني موجود و تهيه ويکسان سازي دستورالعملهاي لازم در جهت استاندارد نمودن روش هاي نمونه برداري و آزمايشات مربوطه وخريد دستگاه ها وتجهيزات

·         بررسي و نظارت بر عملکرد آزمايشگاههاي معتمد و صدور مجوز جهت متقاضيان جديد.

·     انجام آزمايشات فيزيکي ، شيميايي و بيولوژيک برروي نمونه هاي پسابهاي صنعتي ، شهري ، کشاورزي ، همچنين آناليز مواد جامد بمنظور شناخت کمي و کيفي عوامل آلوده کننده در جهت کنترل آلودگيهاي زيست محيطي

·     نمونه برداري و آزمايش آب رودخانه ها و درياچه ها و تالاب ها و تجزيه و تحليل و ثبت مستمر نتايج حاصله با هدف پايش زيست محيطي .

·         بسترسازي ،نظارت و پيگيري بر اجراي خوداظهاري در پايش آلودگي هاي زيست محيطي در منابع آلاينده

·         پيگيري پايش لحظه اي خروجي صنايع ( فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به حوزه معاونت فني.

·         نظارت بر نحوه انجام پايش هاي ادواري زيست محيطي( خوداظهاري )نجام شده توسط ادارات تابعه

·         آزمايش برروي نمونه هاي حيات وحش به منظور تعيين عوامل و شناخت بيماري ها در همکاري با دامپزشکان .

·         آزمايش نمونه هاي گياهان به منظور تعيين اثرات عوامل مختلف محيط زيست برروي آنها .

·         بررسي نتايج حاصل از تحليل پارامترها و خواص فيزيکي آب مانند دما، شوري، چگالي، کدورت آب و نحوه توزيع سطحي و عمقي اين پارامترها در دريا

جمع آوري وآماده سازي نمونه هاي بيولوژيک طبق فرايندهاي مصوب جهت نگهداري در بانک ژن مرکزي.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"