شرح وظایف اداره امور آزمایشگاه
اداره امور آزمایشگاهها 

·        رئیس
·        کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط زیست 
·        کارشناس آزمایشگاه محیط زیست 
·        کارشناس آزمایشگاه محیط زیست 
·        کارشناس آزمایشگاه محیط زیست
·         کارشناس مسئول آزمایشگاه محیط زیست
·        کارشناس آزمایشگاه محیط زیست 
·        کارشناس آزمایشگاه محیط زیست 
·        تکنسین آزمایشگاه (با نام )
 
شرح وظائف اداره امور آزمایشگاه ها
 
·     ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه اداره کل و کلیه آزمایشگاههای تابعه در جهت افزایش توان علمی و فنی کادر آزمایشگاهی از طریق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربیات فنی موجود و تهیه ویکسان سازی دستورالعملهای لازم در جهت استاندارد نمودن روش های نمونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دستگاه ها وتجهیزات
·         بررسی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد و صدور مجوز جهت متقاضیان جدید.
·     انجام آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیک برروی نمونه های پسابهای صنعتی ، شهری ، کشاورزی ، همچنین آنالیز مواد جامد بمنظور شناخت کمی و کیفی عوامل آلوده کننده در جهت کنترل آلودگیهای زیست محیطی
·     نمونه برداری و آزمایش آب رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها و تجزیه و تحلیل و ثبت مستمر نتایج حاصله با هدف پایش زیست محیطی .
·         بسترسازی ،نظارت و پیگیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
·         پیگیری پایش لحظه ای خروجی صنایع ( فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به حوزه معاونت فنی.
·         نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی( خوداظهاری )نجام شده توسط ادارات تابعه
·         آزمایش برروی نمونه های حیات وحش به منظور تعیین عوامل و شناخت بیماری ها در همکاری با دامپزشکان .
·         آزمایش نمونه های گیاهان به منظور تعیین اثرات عوامل مختلف محیط زیست برروی آنها .
·         بررسی نتایج حاصل از تحلیل پارامترها و خواص فیزیکی آب مانند دما، شوری، چگالی، کدورت آب و نحوه توزیع سطحی و عمقی این پارامترها در دریا
جمع آوری وآماده سازی نمونه های بیولوژیک طبق فرایندهای مصوب جهت نگهداری در بانک ژن مرکزی.