اطلاعیه

فراخوان جشنواره ایده

جشنواره ایده

ستاد فناوری های آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست در معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری  در خصوص برگزاری استارتاپ و فن آوری بازار های حوزه مدیریت پسماند  جشنواره ای تحت عنوان جشنواره ایده برگزار نماید.

همکاران گرامی میتوانند جهت شرکت در این جشنواره به آدرس http://ab.isti.irمراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید