نام مدیران پایه و میانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت فعلی

1

سعید

محمودی

مدیر کل

مدیر کل

2

نبی اله

مرادی

معاونت فنی

معاون فنی

3

لیلا

تاج گردون

معاونت نظارت و پایش

معاون نظارت و پایش

4

ساسان

کفایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع

5

گل آفرین

زارع

رییس اداره پژوهش و فناوری   

رییس اداره پژوهش و فناوری   

6

اسماعیل

امیری

رییس اداره مدیریت عملکرد

رییس اداره مدیریت عملکرد

7

محسن

جوادی  

رییس اداره حراست

رییس اداره حراست

8

ایمان

عدلو

کارشناس امور مالی

سرپرست اداره برنامه ریزی و منابع

9

مجتبی

شکرانه

رییس اداره یگان حفاظت

رئیس اداره یگان حفاظت

10

زهرا

شفیعی سروستانی

رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

رییس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

11

فاطمه

دری

کارشناس روابط عمومی

سرپرست اداره روابط عمومی

12

الهام

پرندک

رییس اداره امور اداری

رییس اداره امور اداری

13

مریم

فتوت

رییس اداره امور مالی  

رییس اداره امور مالی

14

مجید

خانبازی

رییس  اداره پشتیبانی ،فنی ومهندسی  

رییس  اداره پشتیبانی ،فنی ومهندسی

15

مجتبی

یزدان پناه

رییس اداره حقوقی  

رئیس اداره حقوقی

16

فاطمه

سلطانی

رییس اداره روابط عمومی

مسول واحد فن آوری و اطلاعات

17

محمدجواد

دادراست

رییس اداره محیط زیست انسانی

رییس اداره محیط زیست انسانی

18

سیاوش

محمدی بیگدلی

رییس اداره محیط زیست طبیعی

رییس اداره محیط زیست طبیعی

19

لیلا

جولایی

رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش

رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش

20

قاسم

نهاوندی

رییس اداره امورآزمایشگاهها

رییس اداره امورآزمایشگاهها

21

مریم

توسلی

رییس اداره نظارت و پایش

رییس اداره نظارت و پایش

22

علی

آرندی

رییس اداره پارک ملی بمو

رییس اداره پارک ملی بمو

23

رسول

کرمی

معاون اداره پارک ملی بمو

معاون اداره پارک ملی بمو

24

احمد

رستگار

محیط بان راننده

سرپرست اداره پارک ملی قطرویه

25

26

سیدحسن

مریم

طباطبایی میرک آباد

سینایی

محیط بان راننده

معاون اداره پارک ملی بختگان  

سرپرست  اداره پارک ملی بختگان

معاون اداره پارک ملی بختگان   

27

ابراهیم

حیدری رودبالی

رییس اداره حفاظت محیط زیست شیراز

رییس اداره حفاظت محیط زیست شیراز

28

علی

آذر

معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز

معاون اداره حفاظت محیط زیست شیراز

29

جواد

مهدی پور

رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

رییس اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

30

سیروس

کریمی زاده

معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز  

معاون اداره حفاظت محیط زیست نی ریز

31

محمود

جعغری

رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون

رییس اداره حفاظت محیط زیست کازرون

32

خدانظر

انصاری

رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان

رییس اداره حفاظت محیط زیست لارستان

33

34

بهنام

محبوبه

محمدی

پولادچنگ

رییس اداره حفاظت محیط زیست بوانات

معاون اداره حفاظت محیط زیست فسا  

سرپسرت اداره حفاظت محیط زیست فسا

معاون اداره حفاظت محیط زیست فسا  

35

علی اکبر

صفایی

رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان

رییس اداره حفاظت محیط زیست استهبان

36

علی بخش

نجاتی  

رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید  

رییس اداره حفاظت محیط زیست اقلید

37

حبیب

رضایی

رییس اداره حفاظت محیط زیست آباده   

رییس اداره حفاظت محیط زیست آباده

38

علیرضا

فرخی

معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده   

معاون اداره حفاظت محیط زیست آباده

39

مهدی

محمدجانی

رییس اداره پارک ملی بختگان

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بوانات

40

ابوالحسن

کشاورز

رییس اداره حفاظت محیط زیست مرودشت  

رییس اداره حفاظت محیط زیست مرودشت

41

رسول

احمدی آخورمه

معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت  

معاون اداره حفاظت محیط زیست مرودشت

42

مسعود

بازیار منصورخانی

کاردان محیط زیست     

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

43

حجت اله

عبدلی گشتاسب

معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

معاون اداره حفاظت محیط زیست سپیدان

44

علی

دشت رزمی

رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

رییس اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

45

سیده زینب

سجادی

معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی  

معاون اداره حفاظت محیط زیست ممسنی

46

هوشنگ

علی پور

رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

رییس اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

47

نصیب اله

فتحی

معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد   

معاون اداره حفاظت محیط زیست فیروزآباد

48

محمد زمان

سلطانی

رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم

رییس اداره حفاظت محیط زیست جهرم

49

محمدهادی

وثوقی

رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب

رییس اداره حفاظت محیط زیست داراب

50

محسن

درستکار

معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب

معاون اداره حفاظت محیط زیست داراب

51

محمدعلی

سلمان پور

رییس  اداره حفاظت محیط زیست لامرد

رییس  اداره حفاظت محیط زیست لامرد

52

حسن

ابراهیمی

رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

رییس  اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

53

حسن

زارعی

معاون اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

معاون اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان

54

محمدرضا

جمالی

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست گراش

55

حسین

طبخی

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرامه

56

پژمان

نامجو

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خنج

57

داریوش

غلامی شیری

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست خرم بید

58

علی اکبر

کشاورزی

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست پاسارگاد

59

محمد حسن

خیراندیش

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست مهر

60

سعید

دهقانی (حجت اله )

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند

رییس  نمایندگی حفاظت محیط زیست فراشبند

61

مهرزاد

جهانپور

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست قیرو کارزین

62

وحید

شفیعیان

کارشناس مالی

مسول نمایندگی حفاظت محیط زیست رستم

63

ذبیح اله

محمدی شاه ذکریایی

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست زرین دشت

64

علی اشرف

حانه ای

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست سروستان

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست سروستان

بيشتر
نام مدیران و تلفن آنها

حوزه مدیریت

نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصویر

سعید محمودی                          مدیر کل                                                  62-32317761- 071

معاونت ها

نام                                             سمت                                                          شماره تماس                                                                                       تصویر

نبی اله مرادی                          معاون فنی                                                    32318115- 071

لیلا تاج گردون                    معاون نظارت و پایش                                        32317781 - 071

ساسان کفایی                   معاون توسعه مدیریت و منابع                         32317727 - 071

ادارات مستقل ستادی

نام                                             سمت                                                                       شماره تماس                                                                     تصویر

مجتبی شکرانه                          رییس  اداره یگان حفاظت                             داخلی 223               32317753  -  071

محسن جوادی                       رییس  اداره حراست                                                     32317771 - 071

اسماعیل امیری                 رییس اداره مدیریت عملکرد                                  32317776  -  071         

زهرا شفیعی سروستانی        رییس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی                          32317763 - 071

ایمان عدلو                           سرپرست اداره برنامه ریزی و منابع                            داخلی 216                        32137753  -    071

گل آفرین زارع                 رییس اداره پژوهش و فناوری                                                                  32317753-071

فاطمه دری                      سرپرست اداره روابط عمومی                                                   32317765 -071

ادارات شهرستانی 

نام شهرستان                                                  نام رییس                                              شماره تماس                                                                تصویر

اداره حفاظت محيط زيست شيراز       ابراهيم حيدري رودبالي                             2-36498480 - 071

اداره حفاظت محيط زيست آباده          حبيب رضايي                                         7-44332456- 071

اداره حفاظت محيط زيست اقليد       علي بخش نجاتي                                        44556778- 071

اداره حفاظت محيط زيست ارسنجان      حسن ابراهيمي                                    43522140- 071

اداره حفاظت محيط زيست استهبان     علي اکبر صفايي                                      53220664- 071

اداره حفاظت محيط زيست بوانات        مهدي محمدجاني                                        44402290- 071

اداره حفاظت محيط زيست جهرم        محمدزمان سلطاني                                       54336580 - 071

اداره حفاظت محيط زيست داراب        محمد هادي وثوقي                                      53526050- 071

اداره حفاظت محيط زيست سپيدان       مسعودبازيارمنصورخاني                              36722600- 071

اداره حفاظت محيط زيست فسا                  بهنام محمدي                                             53331095- 071

اداره حفاظت محيط زيست فيروزآباد           هوشنگ علي پور                                    38722116- 071

اداره حفاظت محيط زيست کازرون        محمود جعفري                                              42235935- 071

اداره حفاظت محيط زيست لارستان     خدانظر انصاري                                                52248459- 071

اداره حفاظت محيط زيست لامرد         محمد علي سلمان پور                                   52721661 - 071

اداره حفاظت محيط زيست مرودشت         ابوالحسن کشاورز                                     43224701- 071

اداره حفاظت محيط زيست نورآباد ممسني    علي دشت رزمي                                   42523216 -071

اداره حفاظت محيط زيست نيريز                 جواد مهدي پور                                    53838080- 071

اداره پارک ملي بمو                                         علي آرندي                                    32602323 - 071

اداره پارک ملي قطرويه                                     احمدرستگار                                53853880 - 071

اداره پارک ملي بختگان                   سید حسن طباطبایی میرک آباد                  6-53893375 - 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  گراش            محمدرضا جمالي                                 52451070- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرامه              حسين طبخي                                   32722808- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  سروستان             علي اشرف خانه اي                    37843755 - 071              

نماينگي حفاظت محيط زيست  خنج                          پژمان نامجو                         52625399- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  زرين دشت    ذبيح اله محمدي شاه ذکريايي           53720671- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  فراشبند          سعيد دهقاني حجت اله               38752585- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  خرم بيد              داريوش غلامي شيري                 44454314- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  پاسارگاد           علي اکبر کشاورزي                 43567733- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  قيرو کارزين          مهرزاد جهان پور                   54525690- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  رستم                    وحيد شفيعيان                        42677611- 071

نماينگي حفاظت محيط زيست  مهر                 محمدحسن خيرانديش                   52823083- 071

بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد