1396/12/23 چهارشنبه اجراي طرح بي زباله در فارس

 

دکتر سعيد محمودي مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس گفت:در راستاي اجراي قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي مديريت صحيح پسماندهاي عفوني ، در طي دو ماه اخير تعداد 433 واحد درماني شامل درمانگاه، كلينيك، مطب و ... در 18 شهرستان ، توسط همكاران شهرستان بازديد و آخرين وضعيت مديريت پسماندهاي عفوني در اين مراكز بررسي و گزارشات مربوطه به اداره كل ارسال گرديد . همچنين به منظور بررسي وضعيت اين مراكز در سطح شهر شيراز ، پيگيري هاي لازم با سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز انجام شد و بر اساس اعلام سازمان پسماند ، كليه درمانگاه هاي شيراز ( بجز 33 درمانگاه ) پسماندهاي عفوني خود را طي قرارداد منعقده با شهرداري به سازمان پسماند تحويل مي دهند . لذا درمانگاه هاي مذكور در اولويت پايش قرار گرفتند . تاكنون تعداد 19 درمانگاه توسط كارشناسان اداره كل بازديد شده اند . 

وي افزود:از اين تعداد قريب 14 مركز پسماندهاي خود را تفكيك و به سازمان مديريت پسماند شهرداري شيراز تحويل مي دهند ، اما مدت اعتبار قرارداد آن ها با سازمان مديريت پسماند شهرداري به اتمام رسيده است . تعداد 5 مركز نيز فاقد پسماند يا در زمان بازديد تعطيل بودند . قابل ذكر است كليه بيمارستان هاي شيراز مجهز به دستگاه بي خطر ساز پسماندهاي عفوني هستند . جهت مديريت پسماندهاي عفوني در ساير مراكز درماني مانند درمانگاه ها ، كلينيك ها ، مطب ها و آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ، در حال حاضرسازمان مديريت پسماند در سايت دفن زباله برمشور در زميني به مساحت حدود 5 / 0 هكتار دفع را با روش آهك زني انجام داده و بدليل تكميل ظرفيت مكان فعلي، سايت ديگري به مساحت حدود 5 / 1 هكتار جهت مديريت پسماندهاي عفوني در نظر گرفته شده است.

مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس  همچنين گفت:در راستاي اجراي قانون مديريت پسماندها در سطح استان ، در طي دو ماه اخير ( دي  و بهمن ماه سال جاري )  تعداد 43 مورد از مکان هاي دفن زباله شهري و روستايي توسط کارشناسان اين اداره کل در سطح شهرستانها   بازديد و پايش شد . همچنين تعداد 38  مورد اخطار رفع آلودگي به شهرداران و دهياران شهرستانهاي مربوطه  در خصوص مديريت صحيح و اصولي پسماند عادي ابلاغ شده است .  

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ