اخبار زاگرس فارس
تفاهم نامه استانداران "تفاهم نامه استانداران"
جلسه ای در تاریخ26/11/1394 در سازمان حفاظت محیط زیست  با حضور معاون رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست سازمان تشکیل می گردید. این نشست با هدف تبا دل تفاهم نامه فی مابین استانداران چهار استان، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزرات کشور و معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست جهت فعالسازی کمیته های مدیریتی و همچنین دبیرخانه های اجرایی ملی و استانی و کمیته های آبخیز مدیریتی در راستای اجرای برنامه درازمدت و در قالب سیستم مدیریت کوهستان زاگرس، برگزار گردید.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر